Quỹ tài trợ “Vì không khí sạch - Thành phố xanh”

Quỹ sáng kiến hay Quỹ tài trợ “Vì không khí sạch - Thành phố xanh” được thiết lập trong khuôn khổ dự án “Không khí sạch – Thành phố xanh”, thực hiện bởi Mạng lưới Thế Hệ Xanh và Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live & Learn) dưới sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID).
 QUỸ SÁNG KIẾN “VÌ KHÔNG KHÍ SẠCH – THÀNH PHỐ XANH” [ĐỢT 2]
🌿 Bạn ở độ tuổi 18 – 35 tuổi.
🌿 Bạn là công dân Việt Nam và đang sinh sống tại Việt Nam.
🌿 Bạn yêu môi trường và muốn được chung tay bảo vệ môi trường?
🌿 Bạn có ý tưởng, sáng kiến thực hiện dự án xã hội liên quan đến các vấn đề về môi trường nhưng không có đủ nguồn lực về kinh phí cũng như chuyên môn?
Hãy Nộp hồ sơ tới “Quỹ sáng kiến” để biến ý tưởng của bạn thành hiện thực.
🔍 Quỹ sáng kiến hay Quỹ tài trợ “Vì không khí sạch - Thành phố xanh” được thiết lập trong khuôn khổ dự án “Không khí sạch – Thành phố xanh”, thực hiện bởi Mạng lưới Thế Hệ Xanh và Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live & Learn) dưới sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID).
Quỹ đã mở đợt 1 từ tháng 8/2018.
► Thông tin chi tiết về Quỹ: https://bit.ly/2F6tg2K
► Tải hồ sơ tại: https://bit.ly/2TT1XSS
► Thời hạn đăng ký: 17h00 (30/4/2019)
E: youth.vn@livelearn.org hoặc thehexanh@livelearn.org
P: 02437185930 (Ngọc)
W: http://www.thehexanh.net/

Ban điều phối Quỹ sẽ xét duyệt liên tục đến khi hết ngân sách, vì vậy khuyến khích các đề xuất gửi về sớm.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
[ENVIRONMENT NEWS] INITIATIVES FUND "CLEAN AIR - GREEN CITY" [ROUND 2]
🌿 You aged 18-35 years old.
🌿 You are citizens of Vietnam and living in Vietnam.
🌿 Do you love the environment and want to join hands to protect the environment?
🌿 Do you have ideas, initiatives to implement social projects related to environmental issues but do not have sufficient resources as well as expertise?
Please Apply to "Initiative" to turn your ideas into reality.
🔍 Initiative and the Foundation "For clean air - Green City" is set in the framework of the project "Clean Air - Green City", performed by the Network of Green Generation and Center for Living and Learning for Environment and Community (Live & Learn) under the sponsorship of United States Agency for International Development (USAID). Fund opened from May 1st 8/2018.
► For more information about the Fund: https://bit.ly/2F6tg2K
► Download file in: https://bit.ly/2TT1XSS
► Deadline for registration: 17:00 (04.30.2019)
E: youth.vn@livelearn.org or thehexanh@livelearn.org
P: 02437185930 (Jade)
W: http://www.thehexanh.net/
Fund Coordinating Committee will review continuously until the budget, so encourage proposals sent soon.
--
Nguồn: Thế hệ xanh (Live&Learn)