Giới thiệu một số tài liệu tham khảo về môi trường

Dưới đây là các giáo trình điện tử về môi trường. Tuyển tập tài liệu về môi trường sau đây gồm các tài liệu hay gồm sách, giáo trình, bài giảng và các tài liệu tham khảo khác nhằm phục vụ cho sinh viên, giảng viên ngành Kỹ thuật môi trường học tập, nghiên cứu và tham khảo. Hy vọng bộ sưu tập nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc.
1. GIÁO TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT
 
 
3. GIÁO TRÌNH HOÁ MÔI TRƯỜNG
Chương 1: Độ PH
Chương 2: Độ Acid
Chương 3: Độ kiềm
Chương 4: Oxi hoà tan DO
Chương 5: Nhu cầu Oxi sinh hoá BOD
Chương 6: Nhu cầu Oxi hoá học COD
Chương 7: Sắt và Mangan
Chương 8: Sulfate
Chương 9: Phosphorus & Phosphate
 
4. GIÁO TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI
Chương 1:Mở đầu
Chương 2: Cơ sở lý thuyết liên quan trong quản lý chất thải nguy hại
Chương 3: Định nghĩa, nguồn gốc và phân loại chất thải nguy hại
Chương 4: Thu gom lưu trữ và vận chuyển chất thải nguy hại
Chương 5: Sự lan truyền tích luỹ trong môi trường và các khái niệm cơ bản về độc chất học
Chương 6: Giảm thiểu ô nhiễm
Chương 7: Đánh giá nguy cơ, lựa chọn vị trí và loại nhà máy xử lý
Chương 8: Các phương pháp xử lý chất thải nguy hại.
 
5. GIÁO TRÌNH CƠ SỞ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
Chương 1: Giới thiệu chung
Chương 2: Cơ sở các quá trình lý học
Chương 3: Cơ sở các quá trình xử lý hoá học
Chương 4: Cơ sở các quá trình xử lý hoá lý
Chương 5: Cơ sở các quá trình xử lý sinh học
 
6. GIÁO TRÌNH MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC
Giới thiệu chung
Chương 1: Những khái niệm cơ bản
Chương 2: Những vấn đề cơ bản về thiết kết hệ thống thoát nước
Chương 3: Thiết kế mạng lưới thoát nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất
Chương 4: Vật liệu đường ống dùng cho mạng lưới thoát nước
Chương 5: Những công trình trên mạng lưới thoát nước
Chương 6: Xây dựng mạng lưới thoát nước
Chương 7: Trạm bơm nước thải
Chương 8: Quản lý mạng lưới thoát nước
Chương 9: Mạng lưới thoát nước mưa
 
7. GIÁO TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI
Giới thiệu chung
Chương 1: Cơ sở lý thuyết các quá trình xử lý nước thải
Chương 2: Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải
 
(Nguồn: GreeVN)