Quy định về trình bày Báo cáo toàn văn và Báo cáo tóm tắt Nghiên cứu khoa học sinh viên

Báo cáo tổng kết đề tài là cơ sở để hội đồng đánh giá kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên (SV NCKH). Báo cáo tổng kết phải phản ánh đầy đủ nội dung, kết quả thực hiện đề tài và phải được đóng thành quyển.
QUY ĐỊNH VỀ BÁO CÁO TỔNG KẾT (Mẫu 6a)
Nội dung:
1. Mở đầu: Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài, lý do chọn đề tài, mục tiêu đề tài, phương pháp nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
2. Nội dung và kết quả nghiên cứu: Các chương 1, 2, 3,...: Nêu các kết quả nghiên cứu đạt được và đánh giá về các kết quả này.
3. Kết luận và kiến nghị: Kết luận về các nội dung nghiên cứu đã thực hiện và kiến nghị về các lĩnh vực nên ứng dụng hay sử dụng kết quả nghiên cứu.
4. Tài liệu tham khảo và phụ lục (tên tác giả được xếp theo thứ tự bảng chữ cái).
5. Phụ lục.
 
Hình thức trình bày:
1. Báo cáo phải được in font Times New Roman một mặt khổ A4. Font chữ Time New Roman, cỡ chữ 13; paragraph 1,3 - 1,5 line; lề trái 3cm; lề trên, lề dưới, lề phải 2cm. Số thứ tự của trang ở chính giữa, phía trên.
2. Yêu cầu đóng bìa mềm thông thường (có hoặc không có mica)
3. Các báo cáo thuộc nhóm ngành khoa học xã hội và nhân văn không dài quá 50 trang, các báo cáo thuộc nhóm ngành còn lại không dài quá 40 trang.
4. Các phần, mục, tiểu mục rõ ràng và có số thứ tự. Các công thức viết rõ ràng và dùng ký hiệu thông dụng.
5. Các hình vẽ, bảng, biểu, ảnh, sơ đồ minh họa cần đánh số thứ tự kèm theo chú thích.
6. Tên tác giả nước ngoài nêu trong báo cáo phải viết theo đúng tiếng nước đó.
7. Không gạch dưới các câu trong báo cáo. Không viết lời cám ơn và không được ký tên.
8. Một số quy định cụ thể:

Trang bìa: Đóng bìa Báo cáo tổng kết và ghi các thông tin sau:
 
 

QUY ĐỊNH VỀ BÁO CÁO TÓM TẮT (Mẫu 6b)

Báo cáo được đánh máy dài không quá 1/2 trang A4 theo font Times New Roman; cỡ chữ 12; lề trái: 2,5cm, phải: 2,0cm, trên: 2cm, dưới: 2cm. Chú ý: Không viết lời cám ơn. Nộp file mềm cho Văn phòng khoa MT.

Cách thức trình bày báo cáo:
 
NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH …… (Tên đề tài font chữ thường in hoa, đậm, căn giữa)
SVTH: Nguyễn Văn A - 52TH
GVHD: Nguyễn Thị H
1. Mục tiêu đề tài:
2. Nội dung nghiên cứu: (Chỉ nêu những nội dung chính, không liệt kê chương, mục)
3. Kết luận và kiến nghị: (Nêu rõ kết quả nghiên cứu và kiến nghị nếu có)
Ý kiến xác nhận của GVHD.
 
Mẫu trình bày chi tiết xem ở file đính kèm sau đây: