BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Ban chủ nhiệm khoa Phó Trưởng Khoa - Phụ Trách Khoa: PGS.TS Nguyễn Thị Lan Hương Phó Trưởng Khoa: TS Trịnh Đình Khá