SỨ MỆNH - TẦM NHÌN


Sứ mệnh:
 

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển và chuyển giao tri thức hiện đại, khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực môi trường, công nghệ sinh học và kỹ thuật hóa học nhằm góp phần thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển của đất nước, có năng lực hội nhập khu vực và quốc tế.

 

Tầm nhìn:

Đến năm 2030 Khoa Hóa và Môi trường sẽ là đơn vị đào tạo và nghiên cứu khoa học về môi trường, công nghệ sinh học và kỹ thuật hóa học có uy tín và đạt trình độ tiên tiến trong khu vực Đông Nam Á.