Quy định về nội dung và cách thức trình bày đề án

Quy định về nội dung và cách thức trình bày đề án

I. Quy định về nội dung:

1. MỞ ĐẦU: Bao gồm các nội dung sau

1.1. Về tính cấp thiết của đề án: Học viên cần làm rõ các nội dung trong đề án:

- Lý do học viên lựa chọn đề án này?

- Tính cấp thiết của đề án?

- Sự phù hợp của tên đề tài với chuyên ngành đào tạo?

- Câu hỏi nghiên cứu của học viên đối với vấn đề của đề án?

1.2. Tình hình nghiên cứu:

- Học viên trình bày một cách tổng quát được những tài liệu học viên đã nghiên cứu liên quan đến đề tài trong nước và quốc tế.

- Học viên phải nêu được những vấn đề đã được giải quyết trong những tài liệu nêu trên đối với vấn đề nghiên cứu và những vấn đề chưa được giải quyết hoặc giả quyết chưa thấu đáo đối với câu hỏi nghiên cứu do học viên đặt ra.

- Lưu ý: Tổng quan tình hình nghiên cứu không phải là sự liệt kê tài liệu, các tài liệu nghiên cứu không phải là giáo trình, sách giáo khoa.

1.3. Mục đích nghiên cứu:

­- Mục đích của học viên trong vấn đề nghiên cứu là gì?

- Trên cơ sở đó nhiệm vụ đặt ra đối với đề án như thế nào?

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu của đề án là gì?

- Phạm vi nghiên cứu phải phù hợp với vấn đề nghiên cứu và quy mô của đề án (không gian và thời gian)?

1.5. Phương pháp nghiên cứu:  

- Học viên sử dụng phương pháp nghiên cứu nào? Tại sao?

- Trình bày tóm tắt phương pháp nghiên cứu được sử dụng?

- Nguồn số liệu dự kiến được sử dụng được lấy từ đâu? Mức độ khả thi?

1.6. Kết quả dự kiến đạt được:

- Nghiên cứu đã đưa ra được nội dung gì?

- Nghiên cứu được áp dụng như thế nào trong thực tế ?

2. Kết cấu nội dung đề án:

Học viên dự kiến kết cấu của đề án cho phù hợp với tên đề tài, mục tiêu, phương pháp nghiên cứu.

2.1. Số chương và tên các chương của đề án, các tiểu mục của các chương

2.2. Trong các chương phải có:

- 01 chương/phần trình bày về thực trạng vấn đề nghiên cứu: Học viên phải trình bày được thực trạng vấn đề nghiên cứu, nghiên cứu vấn đề gì, ở đâu? nếu có thể nêu được các tồn tại và nguyên nhân.

- 01 chương/phần trình bày về phương pháp luận nghiên cứu khoa học: học viên phải trình bày chi tiết những khái niệm và các vấn đề có liên quan, cơ sở để lưa chọn phương pháp nghiên cứu.

- 01 chương/phần trình bày về các giải pháp giải quyết vấn đề nghiên cứu.

- Danh mục Tài liệu tham khảo.

3. Kế hoạch thực hiện:

Học viên ghi rõ từng thời gian tiến hành các công việc của đề án, thời gian thí nghiệm, thăm quan hiện trường, ....

4. Quy mô đề cương chi tiết:

Đề cương được trình bày trong khoảng 10 trang (bao gồm: bìa, mục lục, lời nói đầu, nội dung đề cương, kết luận (nếu có) và tài liệu tham khảo).

II. Quy định về hình thức

1. Yêu cầu chung

Đề cương đề án phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy xoá, có đánh số trang, đánh số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị.

2. Soạn thảo văn bản

- Đề cương luận văn được sử dụng chữ Times New Roman cỡ 13 hoặc 14 của hệ soạn thảo Winword; mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ; dãn dòng đặt ở chế độ 1,5 lines; lề trên 3,5cm; lề dưới 3cm; lề trái 3,5cm; lề phải 2cm.

- Số trang được đánh ở giữa, phía trên mỗi trang giấy.

- Nếu có bảng biểu, hình vẽ trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang, nhưng nên hạn chế trình bày theo cách này.

- Không có Header and Footer.

- Không yêu cầu có phụ lục.

3. Hướng dẫn các trình bày các nội dung:

                                      

 

 

 

                   

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

 

 

 

ĐỀ CƯƠNG ĐỀ ÁN

(TÊN ĐỀ TÀI)

 

 

                                  Học viên cao học:

                                  Lớp:

                                Mã số học viên:

                                  Ngành đào tạo:

                                Mã ngành:  

 

 

 

                                NGƯỜI HƯỚNG DẪN:

                                      1. Người hướng dẫn chính:

                                      2. Người hướng dẫn phụ:

                                  

 

                                     BỘ MÔN QUẢN LÝ:

 

 

 

 

…………., Năm …..

 

ĐĂNG KÝ ĐỀ ÁN

I. HỌC VIÊN CAO HỌC:

1. Họ và tên:

2. Sinh ngày:

3. Học viên lớp:                                                   Mã số học viên:

4. Ngành đào tạo:                                                     Mã ngành:

5. Cơ quan công tác:

6. Điện thoại:                                              7. Email:

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI HƯỚNG DẪN:

1. Họ và tên:

2. Học hàm, học vị:

3. Chuyên ngành:

4. Đơn vị công tác:

5. Địa chỉ liên hệ:

6. Điện thoại:                                           7. Email:

III. THÔNG TIN VỀ ĐỀ TÀI:

1. Tên đề tài (nếu gắn với đề tài NCKH hoặc dự án PVSX và CGCN nào thì ghi rõ):

2. Bộ môn quản lý:

3. Nội dung, phương pháp nghiên cứu và các kết quả đạt được:

4. Những yêu cầu thực hiện (nếu có):

5. Các công việc thực hiện có liên quan đến đề án:

a) Các môn học chính học viên đã học và dự kiến lựa chọn học có liên quan đến đề tài;

b) Những thành tích nghiên cứu, công việc đã làm có liên quan đến đề tài.                         

                                                                                         

                                                      , ngày        tháng năm

                                                                                      NGƯỜI ĐĂNG KÝ

                                                                                      (Ký, ghi rõ họ và tên)

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU:

Bắt buộc phải có các nội dung sau:

1. Tính cấp thiết của Đề tài:

..........................

2. Mục đích của Đề tài:

..........................

3. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu:

..........................

4. Kết quả dự kiến đạt được:

..........................

NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN:

(Chỉ trình bày các ý chính trong từng chương)

CHƯƠNG 1

-

- ................

CHƯƠNG 2

-

-.................

CHƯƠNG 3

-

- ................

v,v ....

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

* KẾ HOẠCH THỰC HIỆN: (Ghi rõ từng thời gian tiến hành các công việc của đề án, thời gian thí nghiệm, thăm quan hiện trường, ....)

   

     Ngày        tháng       năm 20…

            Người viết Đề cương

 

 

Ý KIẾN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (ký và ghi rõ họ tên)

1.     Cán bộ hướng dẫn chính:

 

 

 

 

2.     Cán bộ hướng dẫn phụ:

 

 

 

 

Ý KIẾN CỦA BỘ MÔN (ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CHUYÊN NGÀNH (ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

MẪU TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

Tiếng Việt

1. Quách Ngọc Ân (1992), “Nhìn lại hai năm phát triển lúa lai”, Di truyền học ứng dụng, 98(1), Tr. 10-16.

2. Bộ Nông nghiệp & PTNT (1996), Báo cáo tổng kết 5 năm (1992 – 1996) phát triển lúa lai, Hà Nội.

3. Nguyễn Hữu Đống, Đào Thanh Bằng, Lâm Quang Dụ, Phan Đức Trực (1997), Đột biến – Cơ sở lý luận và ứng dụng, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.

4. Nguyễn Thị Gấm (1996), Phát hiện và đánh giá một số dòng bất dục đực cảm ứng nhiệt độ, Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp, Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam, Hà Nội.

...

23. Võ Thị Kim Huệ (2000), Nghiên cứu chấn đoán và điều trị bệnh, ..., Luận án tiến sỹ Y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội, Hà Nội.

Tiếng Anh

28. Anderson, J. E. (1985), “The Relative Inefficiency of Quota, The Cheese Case”, American Economic Review, 75(1), pp. 178-190.

29. Borkakati, R. P., Virmani, S. S. (1997), “Genetics of thermosensitive genic male sterility in Rice”, Euphytica, 88, pp. 1-7.

30. Boulding, K.E. (1955), Economics Analysis, Hamish Hamish, London.

31. Burton, G. W. (1988), “Cytoplasmic male-sterility in pearl millet (pennisetum glaucum L.), Agronomic Journal, 50, pp.230-231.

32. Central Statistical Oraganisation 91995), Statistical Year Book, Beijing.

33. FAO (1971), Agricultural Commodity Projections (1970-1980), Vol. II. Rome.

34. Institute of Economics (1988), Analysic of Expenditure Pattern of Urban Households in Vietnam, Departement of Economics, Economic Research Report, Hanoi.

Website:

35. http://dantri.com.vn

36. http://vnexpress.net