Mẫu Báo cáo dành cho học viên cao học

Phụ lục 2.3: Báo cáo tiến độ thực hiện luận văn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 

 


BÁO CÁO TIẾN ĐỘ GIỮA KỲ LUẬN VĂN

 
 
 

 


Họ tên học viên: ……………………..…………….…; Mã số học viên: ……..………………

Lớp: ………………; Điện thoại: ……..……....………; Email: ……………………………….

Tên đề tài luận văn: …….………..………………….......………………………………………

…………………………………………………..…………………………………………….

…………………………………………………..…………………………………………….

Số Quyết định giao đề tài luận văn: …………...……….; Ngày tháng giao: …………..………

A. Kết quả học tập:

1. Các môn học trong chương trình đào tạo:

Số môn học đã đạt (trên 5.5 điểm): ………… trên tổng số 18 môn trong chương trình.

2. Chuẩn đầu ra tiếng Anh (Đạt/Chưa đạt): …………..………………………………........

B. Luận văn tốt nghiệp:

1.      Kết quả cụ thể về lý thuyết

…………………………………………………..…………………………………………….

…………………………………………………..…………………………………………….

…………………………………………………..…………………………………………….

…………………………………………………..…………………………………………….

…………………………………………………..…………………………………………….

…………………………………………………..…………………………………………….

2.      Kết quả cụ thể về thực nghiệm

…………………………………………………..…………………………………………….

…………………………………………………..…………………………………………….

…………………………………………………..…………………………………………….

…………………………………………………..…………………………………………….

…………………………………………………..…………………………………………….

…………………………………………………..…………………………………………….

 

C.    Dự kiến kế hoạch học, nghiên cứu tiếp theo:

1.      Phần học tập

…………………………………………………..…………………………………………….

…………………………………………………..…………………………………………….

…………………………………………………..…………………………………………….

2.      Luận văn tốt nghiệp:

…………………………………………………..…………………………………………….

…………………………………………………..…………………………………………….

…………………………………………………..…………………………………………….

…………………………………………………..…………………………………………….

…………………………………………………..…………………………………………….

…………………………………………………..…………………………………………….

D.    Nhận xét và đề nghị của người hướng dẫn

…………………………………………………..…………………………………………….

…………………………………………………..…………………………………………….

…………………………………………………..…………………………………………….

…………………………………………………..…………………………………………….

…………………………………………………..…………………………………………….

…………………………………………………..…………………………………………….

 

 

 Ngày…… tháng…….. năm……..

NGƯỜI HƯỚNG DẪN

HỌC VIÊN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Phụ lục 2.5: Báo cáo kết quả thực hiện luận văn

                                                                   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 

 


BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN

 
 
 

 


Họ tên học viên: ……………………..…………….…; Mã số học viên: ……..….……………

Lớp: ………………; Điện thoại: ……..……....………; Email: ……………………………….

Tên đề tài luận văn: …….………..………………….......………………………………………

…………………………………………………..…………………………………………….

…………………………………………………..…………………………………………….

Số Quyết định giao đề tài luận văn: …………...……….; Ngày tháng giao: …………..………

A. Kết quả học tập:

1. Các môn học trong chương trình đào tạo:

Số môn học đã đạt (trên 5.5 điểm): ………… trên tổng số 18 môn trong chương trình.

2. Chuẩn đầu ra tiếng Anh (Đạt/Chưa đạt): …………..………………………………........

B. Luận văn tốt nghiệp:

1.      Kết quả cụ thể về lý thuyết

…………………………………………………..…………………………………………….

…………………………………………………..…………………………………………….

…………………………………………………..…………………………………………….

…………………………………………………..…………………………………………….

…………………………………………………..…………………………………………….

…………………………………………………..…………………………………………….

…………………………………………………..…………………………………………….

…………………………………………………..…………………………………………….

…………………………………………………..…………………………………………….

…………………………………………………..…………………………………………….

…………………………………………………..…………………………………………….

…………………………………………………..…………………………………………….

 

2.      Kết quả cụ thể về thực nghiệm

 …………………………………………………..…………………………………………….

…………………………………………………..…………………………………………….

…………………………………………………..…………………………………………….

…………………………………………………..…………………………………………….

…………………………………………………..…………………………………………….

…………………………………………………..…………………………………………….

…………………………………………………..…………………………………………….

…………………………………………………..…………………………………………….

…………………………………………………..…………………………………………….

…………………………………………………..…………………………………………….

…………………………………………………..…………………………………………….

…………………………………………………..…………………………………………….

C.    Nhận xét và đề nghị của người hướng dẫn

 ………………………………………………..…………………………………………….

…………………………………………………..…………………………………………….

…………………………………………………..…………………………………………….

 

 

 Ngày…… tháng…….. năm……..

NGƯỜI HƯỚNG DẪN

HỌC VIÊN