Chương trình đào tạo trình độ Thạc sỹ ngành Khoa học môi trường - Định hướng ứng dụng

Ngày 21/09/2022, Trường Đại học Thủy lợi ban hành Quyết đinh số 2534/QĐ-ĐHTL phê duyệt khung chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ Thạc sỹ các ngành trong đó có Ngành Khoa học môi trường theo định hướng ứng dụng
CTĐT Thạc sỹ ngành Khoa học môi trường - Định hướng ứng dụng (Mã số 8440301) với tổng số 60 tín chỉ đào tạo trong 3 học kỳ (1,5 năm)
 Học viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực sau:
- Cán bộ quản lý về môi trường trong các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến địa phương;
- Thành viên cho các dự án, chương trình về phát triển nông thôn, bảo vệ tài nguyên và môi trường, các cơ quan, tổ chức của chính phủ và phi chính phủ trong lĩnh vực môi trường;
- Các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân về tài nguyên và môi trường.
Khung CTĐT xem tại đây: