Quy định về xét giao đề tài luận văn

Xét giao đề tài luận văn

a) Đăng ký giao đề tài luận văn: Căn cứ kế hoạch giao đề tài luận văn của Nhà trường, Khoa thông báo đến học viên và Bộ môn về thời gian nộp đề cương luận văn sau khi kết thúc học kỳ 1 hoặc chậm nhất là giữa học kỳ thứ 2. Xây dựng đề cương luận văn thạc sĩ (theo mẫu tại Phụ lục 2.1.1) là nội dung bắt buộc đối với học viên. Học viên phải chuẩn bị đề cương ít nhất 03 tháng trước khi được giao đề tài luận văn thạc sĩ. Sau khi đã có đề cương chi tiết được người hướng dẫn chấp nhận, học viên nộp đề cương và đăng ký nhận đề tài với Khoa theo kế hoạch. Các học viên không đăng ký xét giao đề tài luận văn cùng với khóa của mình phải có đơn gửi Phòng Đào tạo chậm nhất 09 tháng trước khi kết thúc thời gian đào tạo tối đa để được xem xét giao đề tài luận văn cùng với khóa sau.

b) Tổ chức đánh giá đề cương và hướng nghiên cứu

Căn cứ nội dung đề cương nghiên cứu của học viên, Khoa quản lý chịu trách nhiệm thành lập các Hội đồng chuyên môn đánh giá đề cương gồm từ 3-5 thành viên có bằng tiến sĩ trở lên, có chuyên môn phù hợp với hướng nghiên cứu của học viên. Học viên trình bày và bảo vệ đề cương trước Hội đồng đánh giá đề cương.

Kết quả đánh giá đề cương theo 3 mức: Đạt, Đạt nhưng có yêu cầu sửa chữa, Không đạt. Trường hợp kết quả đánh giá đề cương là Đạt nhưng có yêu cầu sửa chữa, học viên phải sửa chữa đề cương theo yêu cầu của Hội đồng đánh giá đề cương, Khoa kiểm tra và xác nhận nội dung sửa chữa đã chỉnh sửa của học viên. Trường hợp kết quả đánh giá đề cương là Không đạt, học viên phải làm lại đề cương vào đợt tiếp theo.

c) Giao đề tài luận văn thạc sĩ

- Khoa lập danh sách đề nghị giao đề tài luận văn, người hướng dẫn và bộ môn chuyên môn quản lý luận văn thạc sĩ đối với những học viên đủ điều kiện ở điểm b khoản 4 Điều 8 về Phòng Đào tạo muộn nhất 03 tuần trước thời điểm quyết định giao đề tài luận văn theo kế hoạch hàng năm. Hồ sơ đề nghị giao đề tài luận văn và người hướng dẫn gồm có các loại văn bản sau:

+ Danh sách đề nghị giao đề tài và người hướng dẫn luận văn (theo mẫu tại Phụ lục 2.2).

+ Mỗi học viên 01 đề cương đã được người hướng dẫn (cả hướng dẫn chính và hướng dẫn phụ - nếu có), Bộ môn quản lý và Hội đồng khoa học và đào tạo khoa ký xác nhận đã thông qua (ghi rõ ngày tháng thông qua).

+ Lý lịch khoa học và bản sao có công chứng văn bằng của người hướng dẫn (nếu là cán bộ ngoài trường tham gia hướng dẫn lần đầu).

- Phòng Đào tạo có trách nhiệm thực hiện các thủ tục trình Hiệu trưởng ra Quyết định giao đề tài, người hướng dẫn và bộ môn chuyên môn quản lý luận văn thạc sĩ cho học viên trong vòng 03 tuần kể từ ngày nhận được đề nghị của Khoa, chuyển văn bản quyết định cho Khoa quản lý và thông báo trên website http://daotao.tlu.edu.vn

5. Thực hiện luận văn thạc sĩ

a) Khoa và Bộ môn quản lý chịu trách nhiệm thông báo đến học viên, người hướng dẫn luận văn quyết định giao đề tài của Hiệu trưởng và theo dõi quá trình thực hiện luận văn thạc sĩ của học viên..

b) Kiểm tra tiến độ thực hiện luận văn: Học viên phải có trách nhiệm báo cáo (theo mẫu tại Phụ lục 2.3) với Khoa và bộ môn quản lý tiến độ thực hiện luận văn sau khi được Nhà trường quyết định giao đề tài luận văn 03 tháng. Kết quả của việc kiểm tra tình hình thực hiện luận văn thạc sĩ sẽ là cơ sở cho học viên bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn hoặc gia hạn thực hiện luận văn của học viên. Nếu học viên không thực hiện việc báo cáo tình hình thực hiện luận văn định kỳ sẽ không được nộp và bảo vệ luận văn trước Hội đồng chấm luận văn hoặc xem xét gia hạn việc thực hiện luận văn thạc sĩ.

c) Kết thúc đợt báo cáo tiến độ thực hiện luận văn, Khoa và bộ môn quản lý tổng hợp (theo mẫu tại Phụ lục 2.4) và gửi đến Phòng Đào tạo để làm các thủ tục báo cáo Ban Giám hiệu.