Các mẫu đơn dành cho học viên cao học

Phụ lục 3: Các mẫu đơn

Phụ lục 3.1: Đơn xin điều chỉnh tên đề tài, người hướng dẫn luận văn/ đề án

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN ĐIỀU CHỈNH TÊN ĐỀ TÀI/NGƯỜI HƯỚNG DẪN

          Kính gửi : - Khoa …………………………………

                        - Phòng Đào tạo

 

Họ và tên học viên : …………………………………………. Mã số HV: …………………

Lớp: ……………… Ngành đào tạo: ………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………… Email: ………………..………………………

Tên đề tài (theo Quyết định giao đề tài): .………………………...……………………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Người hướng dẫn: ……………………………..……...………………………………………..

Số Quyết định giao đề tài : ………./QĐ-ĐHTL của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi ký ngày ….…. tháng ……… năm 20…...

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện tôi gặp phải các vấn đề:

………………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………………..

Do đó tôi xét thấy rằng cần phải điều chỉnh tên đề tài/người hướng dẫn như sau:

………………….…………………………………………………………………………….....

…………………...……………………………………………….……………………………..

Tôi viết đơn này đề nghị Khoa …………………………..………….. và Phòng Đào tạo cho phép tôi được điều chỉnh tên đề tài/người hướng dẫn.

Tôi xin cam đoan nội dung và phương pháp nghiên cứu không thay đổi so với đề cương đã được duyệt cùng quyết định giao đề tài.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày       tháng      năm      

      Ý kiến người hướng dẫn                                                                              Học viên

 

                        

 

Ý kiến của khoa

 

Phụ lục 3.2: Đơn xin thay đổi đề tài luận văn/đề án

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ĐƠN XIN ĐỔI TÊN ĐỀ TÀI

          Kính gửi : - Khoa …………………………………

                        - Phòng Đào tạo

 

Họ và tên học viên : …………………………………………. Mã số HV: …………………

Lớp: ……………… Ngành đào tạo: ………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………… Email: ………………..………………………

Tên đề tài (theo Quyết định giao đề tài): .………………………...……………………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Người hướng dẫn: ……………………………..……...………………………………………..

Số Quyết định giao đề tài : ………./QĐ-ĐHTL của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi ký ngày ….…. tháng ……… năm 20…...

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện tôi gặp phải các vấn đề khó khăn:

 ……………………………………………...………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………………..

Do đó tôi xét thấy rằng cần phải đổi tên đề tài là:

………………………………………………………………………………………………......

………………………………………………………………………………………………......

Tôi viết đơn này đề nghị Khoa …………………………..……….. và Phòng Đào tạo cho phép tôi được đổi tên đề tài.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2009

      Ý kiến người hướng dẫn                                                                              Học viên

 

                         

 

Ý kiến của khoa

 

 

 

Lưu ý: - Học viên nộp 02 quyển đề cương luận văn/đề án và đơn xin đổi tên đề tài về Khoa quản lý

 

 

Phụ lục 3.3: Đơn xin gia hạn thời gian thực hiện luận văn/đề án

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN GIA HẠN THỰC HIỆN LUẬN VĂN/ĐỀ ÁN

 

            Kính gửi : - Khoa …………………………………

                        - Phòng Đào tạo

 

Họ và tên học viên : …………………………………………. Mã số HV: …………………

Lớp: ……………… Ngành đào tạo: ………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………… Email: ………………..………………………

Tên đề tài (theo Quyết định giao đề tài): .………………………...……………………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Người hướng dẫn: ……………………………..……...………………………………………..

Số Quyết định giao đề tài : ………./QĐ-ĐHTL của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi ký ngày ….…. tháng ……… năm 20…...

Thời hạn cuối cùng phải bảo vệ luận văn/đề án là ngày …… tháng ….. năm ..…., tuy nhiên trong quá trình thực hiện luận văn/đề án tôi thấy rằng (lý do gia hạn): …………………………………

…………………………………………..……………………………………….…………………

Tôi viết đơn này đề nghị Khoa …………………………..……….. và Phòng Đào tạo cho phép tôi được gia hạn thời gian thực hiện luận văn đến ngày …… tháng …… năm .…...

Tôi xin cam kết sẽ bảo vệ luận văn/đề án đúng thời gian được gia hạn và chấp hành các quy định và thủ tục gia hạn của Nhà trường.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày       tháng      năm

      Ý kiến người hướng dẫn                                                                              Học viên

 

                         

 

Ý kiến của khoa

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 3.4: Đơn xin bảo vệ luận văn/đề án

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN BẢO VỆ LUẬN VĂN/ĐỀ ÁN

 

Kính gửi : - Khoa …………………………………

                       - Phòng Đào tạo

 

Họ và tên học viên : …………………………………………. Mã số HV: …………………

Lớp: ……………… Ngành đào tạo: ………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………… Email: ………………..………………………

Tên đề tài (theo Quyết định giao đề tài): .………………………...……………………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Người hướng dẫn: ……………………………..……...………………………………………..

Số Quyết định giao đề tài : ………./QĐ-ĐHTL của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi ký ngày ….…. tháng ……… năm 20…...

Hiện nay tôi đã hoàn thành các môn học trong chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra tiếng Anh và luận văn/đề án có sự nhất trí của người hướng dẫn .............................................. cho phép tôi được bảo vệ.

Nay viết đơn này đề nghị Lãnh đạo Khoa ………………..…............, Phòng Đào tạo cho phép tôi được bảo vệ luận văn/đề án trước Hội đồng đánh giá.

       Tôi xin cam đoan kết quả luận văn/đề án của tôi trung thực và chưa từng được công bố tại các công trình nghiên cứu khoa học khác.

       Trân trọng cảm ơn!

 

Ý kiến người hướng dẫn

Tô xin cam kết luận văn/đề án của học viên đã đáp ứng các yêu cầu của quy định về luận văn/đề án

Hà Nội, ngày       tháng      năm

Học viên