Hồ sơ năng lực Khoa Hóa và Môi trường

Các giảng viên của Khoa đã tham gia nhiều hoạt động khoa học công nghệ và phục vụ sản xuất, cụ thể đã và đang chủ trì 06 đề tài Nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên (Nafosted), chủ nhiệm và tham gia trên 10 đề tài cấp Nhà nước, 38 đề tài cấp Bộ, 23 đề tài các cấp khác liên quan. Hàng chục dự án phục vụ sản xuất khác đã được các giảng viên trong khoa triển khai thực hiện. Từ các kết quả khoa học công nghệ, phục vụ sản xuất, các giảng viên Khoa đã công bố nhiều bài báo quốc tế các loại 
Bản PDF