Môn Hóa đại cương thuộc Chương trình Tiên tiến (tham khảo)

Giới thiệu một số đề cương môn học và bài giảng môn học của môn Hóa đại cương thuộc Chương trình Tiên tiến hiện đang được giảng dạy tại trường Đại học Thủy lợi
  1.     Đề cương môn Hóa đại cương 1 (chương trình tiên tiến): https://goo.gl/P2Z9Nk
  2.     Bài giảng môn Hóa đại cương 1 (chương trình tiên tiến): https://goo.gl/si7dey
  3.     Đề cương môn Hóa đại cương 2 (chương trình tiên tiến): https://goo.gl/QxIfWS
  4.     Bài giảng môn Hóa đại cương 2 (chương trình tiên tiến): https://goo.gl/XSFi5p
  5.     Đề cương môn Thí nghiệm Hóa đại cương 1 (chương trình tiên tiến): https://goo.gl/H4gukM