Các mẫu đơn dành cho sinh viên sử dụng tại trường Đại học Thủy lợi

Giới thiệu các mẫu đơn phổ biến như: Đơn xin đăng ký học (bị khóa tài khoản, đăng ký muộn...), Đơn xin làm tốt nghiệp, Đơn đăng ký môn học tự chọn, Đơn xin thôi học, Đơn xin nghỉ học tạm thời, Đơn xin trở lại trường học tiếp, Giấy giới thiệu đi thực tập (làm đồ án tốt nghiệp), Mẫu nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp (mẫu 2), Mẫu Luận văn (mẫu 9), Đơn cam kết (dành cho sinh viên cảnh báo học tập mức 3 lần 1), Đơn xin học cao đẳng (dành cho sinh viên buộc thôi học hệ đại học chính quy)...
 1. Thủ tục hoãn thi: /Portals/0/Tai-lieu-MT/Mau-don-van-ban/01-thu-tuc-hoan-thi.pdf
 2. Đơn xin hoãn thi: /Portals/0/Tai-lieu-MT/Mau-don-van-ban/02-mau-don-hoan-thi.pdf
 3. Thủ tục phúc tra bài thi: /Portals/0/Tai-lieu-MT/Mau-don-van-ban/03-thu-tuc_phuc-khao-bai-thi.pdf
 4. Đơn xin phúc tra bài thi: /Portals/0/Tai-lieu-MT/Mau-don-van-ban/04-mau-don_phuc-khao-bai-thi.pdf
 5. Đơn cam kết dành cho sinh viên cảnh báo học tập (mức 3 lần 1): /Portals/0/Tai-lieu-MT/Mau-don-van-ban/05-Don-cam-ket-hoc-tap-sau-canh-bao-muc-3.pdf
 6. Thủ tục sinh viên xin nghỉ học tạm thời: /Portals/0/Tai-lieu-MT/Mau-don-van-ban/06-thu-tuc-nghi-hoc-tam-thoi.pdf
 7. Đơn xin nghỉ học tạm thời: /Portals/0/Tai-lieu-MT/Mau-don-van-ban/07-mau-don-nghi-hoc-tam-thoi.pdf
 8. Thủ tục sinh viên dừng học xin trở lại trường: /Portals/0/Tai-lieu-MT/Mau-don-van-ban/08-thu-tuc-tro-lai-truong.pdf
 9. Đơn xin trở lại trường học tiếp: /Portals/0/Tai-lieu-MT/Mau-don-van-ban/09-mau-don-tro-lai-truong.pdf
 10. Thủ tục sinh viên xin thôi học tại trường: /Portals/0/Tai-lieu-MT/Mau-don-van-ban/10-thu-tuc-thoi-hoc.pdf
 11. Đơn xin thôi học: /Portals/0/Tai-lieu-MT/Mau-don-van-ban/11-mau-don-thoi-hoc.pdf
 12. Thủ tục nhận lại hồ sơ gốc: /Portals/0/Tai-lieu-MT/Mau-don-van-ban/12-thu-tuc-nhan-ho-so-goc.pdf
 13. Đơn xin nhận lại hồ sơ gốc: /Portals/0/Tai-lieu-MT/Mau-don-van-ban/13-mau-thanh-toan-nhan-ho-so-goc.pdf
 14. Thủ tục sinh viên xin học cùng lúc 2 chương trình: /Portals/0/Tai-lieu-MT/Mau-don-van-ban/14-thu-tuc-xin-hoc-2-chuong-trinh.pdf
 15. Đơn xin học cùng lúc 2 chương trình: /Portals/0/Tai-lieu-MT/Mau-don-van-ban/15-mau-don-xin-hoc-2-chuong-trinh.pdf
 16. Thủ tục thôi học chương trình thứ 2: /Portals/0/Tai-lieu-MT/Mau-don-van-ban/16-thu-tuc-thoi-hoc-chuong-trinh-2.pdf
 17. Đơn xin thôi học chương trình thứ 2: /Portals/0/Tai-lieu-MT/Mau-don-van-ban/17-mau-don-thoi-hoc-chuong-trinh-2.pdf
 18. Thủ tục sinh viên xin chuyển xuống học cao đẳng: /Portals/0/Tai-lieu-MT/Mau-don-van-ban/18-thu-tuc-chuyen-xuong-cao-dang.pdf
 19. Đơn xin học cao đẳng (dành cho sinh viên buộc thôi học hệ đại học chính quy): /Portals/0/Tai-lieu-MT/Mau-don-van-ban/19-mau-don-chuyen-xuong-cao-dang.pdf
 20. Thủ tục công nhận điểm tương đương các môn học: /Portals/0/Tai-lieu-MT/Mau-don-van-ban/20-thu-tuc-xac-nhan-mon-hoc-tuong-duong.pdf
 21.  Đơn xin công nhận điểm tương đương các môn học: /Portals/0/Tai-lieu-MT/Mau-don-van-ban/21-mau-don-xac-nhan-mon-hoc-tuong-duong.pdf
 22. Thủ tục xin hưởng trợ cấp xã hội: /Portals/0/Tai-lieu-MT/Mau-don-van-ban/22-thu-tuc-huong-tro-cap-XH.pdf
 23. Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội: /Portals/0/Tai-lieu-MT/Mau-don-van-ban/23-don-xin-huong-tro-cap-XH.pdf
 24. Thủ tục thực hiện miễn giảm học phí: /Portals/0/Tai-lieu-MT/Mau-don-van-ban/24-thu-tuc-mien-giam-hoc-phi.pdf
 25. Đơn xin miễn giảm học phí: /Portals/0/Tai-lieu-MT/Mau-don-van-ban/25-don-xin-mien-giam-hoc-phi.pdf
 26. Thủ tục cấp giấy vay vốn cho sinh viên: /Portals/0/Tai-lieu-MT/Mau-don-van-ban/26-thu-tuc-vay-von.pdf
 27. Đơn xin cấp giấy vay vốn sinh viên: /Portals/0/Tai-lieu-MT/Mau-don-van-ban/27-mau-don-vay-von.pdf
 28. Thủ tục xác nhận sổ ưu đãi: /Portals/0/Tai-lieu-MT/Mau-don-van-ban/28-thu-tuc-xac-nhan-uu-dai.pdf
 29. Thủ tục xin cấp thẻ cho sinh viên: /Portals/0/Tai-lieu-MT/Mau-don-van-ban/29-thu-tuc-cap-the-SV.pdf
 30. Đơn xin cấp thẻ sinh viên: /Portals/0/Tai-lieu-MT/Mau-don-van-ban/30-don-xin-lam-the-SV.pdf
 31. Thủ tục cấp giấy giới thiệu sinh viên đi thực tập, đăng ký xe, ..: /Portals/0/Tai-lieu-MT/Mau-don-van-ban/31-thu-tuc-xin-giay-gioi-thieu-SV.pdf
 32. Đơn xin giấy giới thiệu sinh viên đi thực tập: /Portals/0/Tai-lieu-MT/Mau-don-van-ban/32-mau-don-xin-giay-gioi-thieu-SV.pdf
 33. Thủ tục xin sao bảng điểm học tập: /Portals/0/Tai-lieu-MT/Mau-don-van-ban/33-thu-tuc-xin-sao-bang-diem.pdf
 34. Đơn xin sao bảng điểm học tập: /Portals/0/Tai-lieu-MT/Mau-don-van-ban/34-don-xin-sao-bang-diem.pdf
 35. Thủ tục cấp bằng tốt nghiệp, bản sao bằng tốt nghiệp: /Portals/0/Tai-lieu-MT/Mau-don-van-ban/35-thu-tuc-cap-bang-tot-nghiep.pdf
 36. Đơn xin cấp bằng tốt nghiệp, bản sao bằng tốt nghiệp: /Portals/0/Tai-lieu-MT/Mau-don-van-ban/36-don-xin-cap-bang-tot-nghiep.pdf
 37. Thủ tục xác nhận sinh viên: /Portals/0/Tai-lieu-MT/Mau-don-van-ban/37-thu-tuc-xac-nhan-SV (online).pdf
 38. Đăng ký xác nhận sinh viên (link khai báo online): https://goo.gl/forms/3PQnCAQWQpVkwrtj1
 39. Mẫu đánh giá điểm rèn luyện sinh viên: /Portals/0/Tai-lieu-MT/Mau-don-van-ban/39-mau-danh-gia-ren-luyen.pdf
 40. Biên bản lớp đánh giá điểm rèn luyện: /Portals/0/Tai-lieu-MT/Mau-don-van-ban/40-bien-ban-hop-lop-ren-luyen.pdf
 41. Biên bản khoa đánh giá điểm rèn luyện: /Portals/0/Tai-lieu-MT/Mau-don-van-ban/41-bien-ban-hop-khoa-ren-luyen.pdf
 42. Đơn xin chuyển trường: /Portals/0/Tai-lieu-MT/Mau-don-van-ban/42-don-xin-chuyen-truong.pdf
 43. Sổ tay sinh viên năm học 2017-2018: /Portals/0/Tai-lieu-MT/Mau-don-van-ban/So tay sinh vien nam hoc 2017-2018.rar

 Một số nguồn tham khảo khác: