Đề cương các môn học Đại học Bộ môn Kỹ thuật Môi trường phiên bản 2019

Giới thiệu một số đề cương môn học ngành Kỹ thuật Môi trường do Bộ môn Kỹ thuật Môi trường quản lý và giảng dạy tại Trường Đại học Thủy lợi từ năm 2019.
1. Cơ sở ô nhiễm không khí
 
2. Vi sinh vật học môi trường
 
3. Thí nghiệm vi sinh vật học môi trường
 
4. Ô nhiễm đất và kiểm soát
 
5. Các quá trình sản xuất cơ bản trong công nghệ môi trường
 
6. Quá trình truyền nhiệt trong công nghệ môi trường
 
7. Quá trình hóa sinh trong công nghệ môi trường
 
8. Thiết kế kiểm soát ô nhiễm không khí
 
9. Đồ án thiết kế kiểm soát ô nhiễm không khí
 
10. Công nghệ xử lý nước cấp
 
11. Đồ án Công nghệ XLNC
 
12. Công nghệ xử lí nước thải
 
13. Đồ án Công nghệ XLNT
 
14. Độc học môi trường
 
15. Tự động hóa và thiết bị đo đạc trong thiết kế hệ thống xử lý môi trường
 
16. Thiết kế kiểm soát chất thải rắn
 
17. Đồ án thiết kế kiểm soát chất thải rắn
 
18. Thực nghiệm công nghệ Môi trường
 
19. Thực tập kỹ thuật xử lí môi trường
 
20. Kiến trúc Cảnh quan và an toàn trong công trình Môi trường
 
21. Kỹ thuật phân tích và quan trắc hiện trường