Video giới thiệu ngành Kỹ thuật Hóa học - Đại học Thủy lợi năm 2022

Ngành Kỹ thuật Hóa học - Trường Đại học Thủy lợi đào tạo Kỹ sư hóa học theo hướng ứng dụng chất lượng cao; có kiến thức chuyên môn vững chắc, có khả năng thực hiện các kỹ thuật hóa học trong sản xuất và đời sống; có trình độ ngoại ngữ, khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm; có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức phục vụ cộng đồng đáp ứng nhu cầu của xã hội và hội nhập quốc tế.