Chương trình Lễ trao bằng Tốt nghiệp cho sinh viên đại học hệ chính quy học kỳ 1 năm học 2019-2020

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TỐT NGHIỆP

CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, LIÊN THÔNG HỆ CHÍNH QUY

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019 – 2020


I. Thời gian & địa điểm: Thứ Ba, ngày 02/06/2020 tại HT – T45

II. Chương trình:

1) Buổi Sáng:

* Từ 7h30 đến 8h15: SV các lớp ký nhận lễ phục tốt nghiệp tại sảnh T45 (P7 và trợ lý các khoa)

* Từ 8h15 đến 8h30: + SV ổn định chỗ ngồi theo đúng thứ tự (P3 và trợ lý các Khoa)

+ Phổ biến quy trình nhận bằng TN (P3)

* Từ 8h30 đến 8h45: Chương trình văn nghệ (Đoàn thanh niên)

* 8h45 – 11h30: Lễ tốt nghiệp & trao bằng kỹ sư, cử nhân cho sinh viên của 05 Khoa: H-MT, CK, Đ-ĐT, CNTT, KT & QL (MC: Ths. Nguyễn Xuân Hải – P3)

TT

Thời gian

Nội dung

Đơn vị thực hiện

I

8h45 – 10h00

Lễ tốt nghiệp

1

8h45 – 8h55

Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

MC

2

8h55 – 9h05

Báo cáo tổng kết toàn khóa K57 hệ chính quy

PGS. Tuấn Anh – P3

3

9h05 – 9h10

Công bố quyết định tốt nghiệp

TS. Thạc – P3

 

9h10 – 9h15

Công bố quyết định khen thưởng sinh viên

Ths. Giang – P7

4

9h15 – 9h20

Trao bằng tốt nghiệp cho SV loại Xuất sắc

GS. Thụ

5

9h20 – 9h30

Trao bằng tốt nghiệp cho SV loại Giỏi

GS. Thụ và GS. Việt

6

9h30 – 9h40

Đại diện sinh viên tốt nghiệp phát biểu

SV Phan Văn Nhân-58K-TN

7

9h40 – 9h55

Ban giám hiệu phát biểu ý kiến

GS. Thụ

8

9h55 – 10h00

Bế mạc lễ tốt nghiệp

MC

II

10h00 – 11h30

Trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên theo khoa

BCN Khoa trao bằng

(mỗi Khoa 1 đến 2 Thầy/cô trao)

1

 

Khoa Hóa – Môi trường

BCN khoa H-MT

2

 

Khoa Cơ khí

BCN khoa CK

3

 

Khoa Điện - Điện tử

BCN khoa Đ-ĐT

4

 

Khoa Công nghệ thông tin

BCN khoa CNTT

5

 

Khoa Kinh tế và Quản lý

BCN khoa KT&QL

2) Buổi Chiều:

* Từ 13h30 đến 14h15: SV các lớp ký nhận lễ phục tốt nghiệp tại sảnh T45 (P7 và trợ lý các khoa)

* Từ 14h15 đến 14h30: + SV ổn định chỗ ngồi theo đúng thứ tự (P3 và trợ lý các Khoa)

+ Phổ biến quy trình nhận bằng TN (P3)

* Từ 14h30 đến 14h45: Chương trình văn nghệ (Đoàn thanh niên)

* 14h45 – 17h30: Lễ tốt nghiệp & trao bằng kỹ sư cho sinh viên của 02 Khoa C, N (MC: Ths. Nguyễn Xuân Hải – P3)

TT

Thời gian

Nội dung

Đơn vị thực hiện

I

14h45 – 16h00

Lễ tốt nghiệp

1

14h45 – 14h55

Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

MC

2

14h55 – 15h05

Báo cáo tổng kết toàn khóa K57 hệ chính quy

PGS. Tuấn Anh – P3

3

15h05 – 15h10

Công bố quyết định tốt nghiệp

TS. Thạc – P3

 

15h10 – 15h15

Công bố quyết định khen thưởng sinh viên

Ths. Giang – P7

4

15h15 – 15h20

Trao bằng tốt nghiệp cho SV loại Xuất sắc

GS. Thụ

5

15h20 – 15h30

Trao bằng tốt nghiệp cho SV loại Giỏi

GS. Thụ và GS. Việt

6

15h30 – 15h40

Đại diện sinh viên tốt nghiệp phát biểu

SV Bùi Thế Văn – 57C-TL2

7

15h40 – 15h55

Ban giám hiệu phát biểu ý kiến

GS. Thụ

8

15h55 – 16h00

Bế mạc lễ tốt nghiệp

MC

II

16h00 – 17h30

Trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên theo khoa

BCN Khoa trao bằng

(mỗi Khoa 1 đến 2 Thầy/cô trao)

1

 

Khoa Kỹ thuật tài nguyên nước

BCN khoa KTTNN

2

 

Khoa Công trình

BCN khoa CT

Nơi nhận:

- BGH;

- Các P, K, TT;

- Sinh viên TN đợt kỳ 1 (2019 – 2020);

- Lưu VT, PĐT.

                                                             KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

                                                       GS.TS. Nguyễn Trung Việt