Khoa Môi Trường- Đại học Thủy lợi tuyển sinh 02 ngành trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019

Điều kiện dự thi: Đã tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với chuyên ngànhđăng ký dự thi (xem Phụ lục 1 của thông báo này);-Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành dự thi phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi (danh mục các ngành đúng, ngành gần và ngành phù hợp với chuyên ngành dự thi xem tại Phụ lục1của thông báo này).
THÔNG BÁO: KHOA MÔI TRƯỜNG- ĐẠI HỌC THỦY LỢI TUYỂN SINH 02 NGÀNH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2019:
- Chuyên ngành Khoa học Môi trường
- Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường
Link thông báo:
Hoặc