Tư vấn hướng nghiệp 2021- Khoa Hóa và Môi trường - Trường Đại học Thuỷ lợi!

📣Tư vấn hướng nghiệp 2021- Khoa Hóa và Môi trường - Trường Đại học Thuỷ lợi!
Cán bộ giảng viên Khoa Hóa và Môi trường thực hiện công tác Tư vấn hướng nghiệp tại 06 trường THPT của tỉnh Phú Thọ:
1. Trường Trung học phổ thông Hùng Vương
2. Trường Trung học phổ thông Long Châu Sa
3. Trường Trung học phổ thông Tam Nông
4. Trường Trung học phổ thông Phù Ninh
5. Trường Trung học phổ thông Thanh Thủy
6. Trường Trung học phổ thông Phong Châu
Các hình ảnh CBGV Khoa Hóa và Môi trường tham gia công tác quảng bá tuyển sinh năm 2021.
-Mùa tuyển sinh 2021-
CBGV Khoa Hóa và Môi trường tại trường THPT Hùng Vương
 
 
 CBGV Khoa Hóa và Môi trường tại trường THPT Long Châu Sa
 
 
CBGV Khoa Hóa và Môi trường tại trường THPT Tam Nông
 
 
  CBGV Khoa Hóa và Môi trường tại trường THPT Phong Châu
 
 
CBGV Khoa Hóa và Môi trường và BGH trường THPT Phù Ninh
 
CBGV Khoa Hóa và Môi trường và BGH trường THPT Thanh Thủy
(BTT_KHOA H&MT)