Thông báo kế hoạch tốt nghiệp đợt học kỳ 2 (2018 – 2019).

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2018 – 2019, Phòng CTCT&QLSV gửi các bạn sinh viên kế hoạch tốt nghiệp đợt học kỳ 2 (2018 – 2019) cho sinh viên hệ chính quy (K57 ĐH khối kinh tế; K56ĐH, K56CĐ, K58LT và các khoá trước) và hệ VLVH (K49 và các khóa trước tại Hà Nội)

Chi tiết sinh viên xem tại link đính kèm: http://www.tlu.edu.vn/tin-thong-bao/ke-hoach-tot-nghiep-hoc-ky-2-nam-hoc-2018--2019-10397