Khoa Hóa và Môi Trường - Đại học Thủy lợi tư vấn tuyển sinh tại THPT Trần Đăng Ninh, Ứng Hoà A, Mỹ Đức B - Hà nội

Ngày 18/3/2024 Khoa Hóa và Môi Trường - Đại học Thủy lợi tư vấn tuyển sinh tại THPT Trần Đăng Ninh, Ứng Hoà A, Mỹ Đức B - Hà nội.