Hướng dẫn thủ tục ra trường cho sinh viên đại học chính quy Tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2018-2019.

Thông báo về việc: Làm hồ sơ và thủ tục ra trường cho sinh viên đại học, cao đẳng, liên thông hệ chính quy, làm tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2018-2019.