Chương trình thạc sỹ về rác thải nhựa biển full scholarship - Master in Martine Plastics Abtatement (1 năm tại AIT campus).

AIT đang offer chương trình học bổng toàn phần cho chương trình thạc sỹ về rác thải nhựa biển full scholarship - Master in Martine Plastics Abtatement (1 năm tại AIT campus).
Liên hệ MsThanh Yến - 0983604487.