Phòng thí nghiệm Công nghệ Sinh học 2019

Phòng thí nghiệm Công nghệ Sinh học bắt đầu đưa vào sử dụng từ năm 2019. Phòng thí nghiệm được xây dựng nhằm phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu và giảng dạy về các công nghệ nuối cấy mô, tế bào thực vật. Phòng thí nghiệm Công nghệ Sinh học là nơi dạy thực hành của các môn cơ sở ngành Công nghệ Sinh học của trường Đại học Thủy lợi