Gặp mặt & đối thoại với sinh viên năm học 2017 - 2018

Khoa thông báo về buổi "Gặp mặt & đối thoại với sinh viên năm học 2017 - 2018"
Khoa Môi trường thông báo về buổi "Gặp mặt & đối thoại với sinh viên năm học 2017 - 2018" do nhà trường tổ chức như sau:
  • - Thời gian: chủ nhật ngày 8/4/2018 từ 08:00 - 11:30 tại HT T45.
  • - TP : giáo viên CVHT từ K56 đến K59; BCH Liên chi, Lớp trưởng các lớp, Bí thư các chi đoàn & đ/d SV các lớp K56 - K59;
  • - Sinh viên có mặt điểm danh trước 7h45.
  • - Danh sách sinh viên tham dự xem tại đây:
  • /Portals/0/2018/danh sach SV tham du doi thoai 8-4-2018-Khoa MT.pdf