THAM QUAN MÔN HỌC QUÁ TRÌNH HÓA SINH TRONG CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG - 62MT

THAM QUAN MÔN HỌC QUÁ TRÌNH HÓA SINH TRONG CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG - 62MT
Các bạn sinh viên 62MT tham quan môn học Quá trính hóa sinh trong công nghệ môi trường tại Viện Công nghệ Sinh học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Tại đây, các sinh viên được tham quan một số phòng thí nghiệm: Phòng Công nghệ Sinh học Tảo, Phòng Công nghệ vi sinh vật trong môi trường.
Các em rất ấn tượng với trang thiết bị và các hướng nghiên cứu của liên quan đến sử dụng sinh học trong xử lý ô nhiễm môi trường.