Kế hoạch số 573 /KH-ĐHTL về Triển khai thực hiện Học phần tốt nghiệp cho sinh viên bậc đại học, cao đẳng, liên thông hệ chính quy & bậc đại học hệ vừa làm vừa học học kỳ 1 năm học 2019 – 2020

Kế hoạch số 573 /KH-ĐHTL về Triển khai thực hiện Học phần tốt nghiệp cho sinh viên bậc đại học, cao đẳng, liên thông hệ chính quy & bậc đại học hệ vừa làm vừa học học kỳ 1 năm học 2019 – 2020:

 

1. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN HPTN

Tính đến thời điểm nộp đơn và xét điều kiện thực hiện HPTN, sinh viên phải đảm bảo đủ các điều kiện sau:

- Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không bị kỷ luật từ cấp trường trở lên;

- Điều kiện về học tập:

+ Sinh viên hệ chính quy: không có tín chỉ môn học dưới điểm D (không tính tín chỉ GDQP, GDTC, môn học tự chọn không tính điểm tốt nghiệp và tín chỉ học chương trình đào tạo thứ hai) đồng thời có điểm trung bình tích lũy đạt từ 2.00 trở lên (thang điểm 4).

2. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HPTN

K57 đại học chính quy (trừ 57NK), K56 cao đẳng, K58 liên thông, K49 đại học VLVH và sinh viên các khóa trước thực hiện HPTN tại Hà Nội và Viện ĐT&KHƯD Miền Trung

TT

Nội dung

Thời gian thực hiện

Đợt 1

Đợt 2

1

Xét giao thực hiện HPTN

15/7/2019 ÷ 21/7/2019

09/9/2019 ÷ 15/9/2019

2

SV gặp GVHD để nhận nhiệm vụ thực hiện HPTN

22/7/2019 ÷ 28/7/2019

16/9/2019 ÷ 22/9/2019

3

Thời gian thực hiện HPTN:

- Bậc cao đẳng

 

23/9/2019 ÷ 01/12/2019

- Bậc đại học hệ VLVH, liên thông hệ CQ

 

23/9/2019 ÷ 29/12/2019

- Bậc đại học hệ CQ

29/7/2019 ÷ 03/11/2019

23/9/2019 ÷ 29/12/2019

4

Chấm và bảo vệ HPTN

04/11/2019 ÷ 24/11/2019

30/12/2019 ÷ 15/01/2020

5

Lễ tốt nghiệp

09/3/2020 ÷ 15/3/2020

Ghi chú:

- Đợt 1: Dành cho sinh viên đại học chính quy đủ điều kiện thực hiện HPTN sau khi kết thúc học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 (nếu có nguyện vọng).

- Đợt 2: Dành cho sinh viên cao đẳng, đại học, liên thông chính quy và đại học VLVH đủ điều kiện thực hiện HPTN sau khi kết thúc học kỳ hè năm học 2018 - 2019.

Kế hoạch chi tiết và mẫu đơn xem tại đây: /Portals/0/KHlamTN ky120192020.pdf