Cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2020 (SV_STARUP-2020)

Trường Đại học Thủy lợi về kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2020 (SV_STARTUP-2020)
Căn cứ Kế hoạch số 488 ngày 01/7/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi về kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2020 (SV_STARTUP-2020); Nhà trường thông báo triển khai chi tiết với các nội dung:

​​

1. Từ ngày 01/7/2020 đến ngày 17/7/2020: Đăng ký ý tưởng khởi nghiệp

- Các sinh viên hoặc nhóm sinh viên đăng ký dự thi với Khoa chủ quản (tên dự án và dự kiến sản phẩm nghiên cứu). Đối với các nhóm sinh viên thực hiện dự án gồm sinh viên của nhiều khoa, trung tâm, sẽ đăng ký dự thi theo khoa chủ quản có sinh viên là đội trưởng (nhóm trưởng). Các nhóm sinh viên thuộc câu lạc bộ, đội, nhóm đăng ký với VP Đoàn trường.

- Các khoa/trung tâm/phân hiệu, Đoàn thanh niên gửi danh sách các nhóm đăng ký dự thi về phòng Chính trị và Công tác sinh viên.

2. Trước ngày 22/7/2020: Báo cáo ý tưởng, định hướng đào tạo

Nhà trường tổ chức gặp mặt các cá nhân/nhóm có đăng ký dự thi.

Các cá nhân/nhóm trình bày sơ bộ ý tưởng khởi nghiệp trước các chuyên gia và khách mời có uy tín (Hội đồng tư vấn).

Hội đồng tư vấn góp ý để các cá nhân/nhóm chỉnh sửa, lập kế hoạch phát triển cho giai đoạn tiếp theo của dự án.

3. Trước ngày 24/7/2020: Lựa chọn các dự án tham gia vòng loại cấp trường

Hội đồng tư vấn sơ loại các dự án tham gia cuộc thi để chọn ra 10-20 dự án vào vòng loại cấp trường; định hướng để các cá nhân/nhóm dự thi phát triển tiếp dự án đưa ra sản phẩm mẫu.

4. Từ ngày 27/7 đến 8/8/2020: Báo cáo sản phẩm mẫu

Các cá nhân/nhóm dự thi đưa ra được sản phẩm mẫu và trình bày trước Hội đồng tư vấn.

5. Trước ngày 12/8/2020: Báo cáo tính ứng dụng của dự án

Các cá nhân/nhóm dự thi báo cáo Hội đồng tư vấn về tính ứng dụng của dự án và kết quả thu được trong quá trình thực hiện.

Hội đồng tư vấn đánh giá, góp ý và lựa chọn các dự án xuất sắc nhất vào chung kết cấp trường.

6. Trước ngày 25/8/2020: Đào tạo và Quản trị dự án

Các cá nhân/nhóm dự thi sẽ được đào tạo về Quản trị dự án và định hướng phát triển do nhóm chuyên gia trong và ngoài trường hướng dẫn.

7. Trước ngày 10/9/2020: Nộp bản sơ bộ kế hoạch kinh doanh

Các cá nhân/nhóm ý tưởng nộp báo cáo sơ bộ về kế hoạch kinh doanh và hướng phát triển tiếp theo của dự án.

8. Trước ngày 30/9/2020: Tổng hợp và lựa chọn dự án vào vòng chung kết cấp trường

Các cá nhân/nhóm dự thi hoàn thiện báo cáo của dự án gửi về Khoa.

Các khoa nộp báo cáo dự án của sinh viên dự thi về phòng Chính trị và Công tác sinh viên tổng hợp; Hội đồng tư vấn sẽ lựa chọn ra 5 dự án xuất sắc nhất vào vòng chung kết cấp trường.

9. Trước ngày 15/10/2020: Lựa chọn dự án tham gia vòng sơ loại cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2020 (SV_STARTUP-2020) do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Từ 5 dự án lọt vào chung kết, Hội đồng tư vấn sẽ đánh giá, lựa chọn 2 dự án xuất sắc nhất đại diện cho Trường Đại học Thủy lợi tham gia vòng sơ loại Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2020 (SV_STARTUP-2020) do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Link đăng lý online: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfECXgSxDew9QMoz7vcRyqQyo-AIztYRKA1QfbrMKVkmJ_K9A/viewform

 

(Mẫu 1)

BẢNG ĐĂNG KÝ

THAM DỰ CUỘC THI ”SINH VIÊN VỚI Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP”

I. Thông tin vắn tắt về các thành viên tham gia dự án

1. Họ và tên trưởng nhóm: ...................................................................................................

2. Khoa/Lớp: ........................................................................................................................

3. Số điện thoại liên hệ: .......................................................................................................

4. Email: ...............................................................................................................................

5. Danh sách thành viên nhóm (tên, lớp, khoa, ngành đang học, không quá 05 người)

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thông tin vắn tắt về dự án đăng ký tham gia

- Tên dự án đăng ký tham gia: ..............................................................................................

- Lĩnh vực đăng ký dự thi (ghi theo lĩnh vực tại mục III, Kế hoạch số 488/KH-ĐHTL ngày 01/7/2020): ..................................................................................................................

- Ý tưởng chính của dự án: ...................................................................................................

- Sản phẩm dự kiến của dự án: .............................................................................................

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2020

Người đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Mẫu 2)

BẢNG TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ

THAM DỰ CUỘC THI ”SINH VIÊN VỚI Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP”

Khoa/Trung tâm: .........................................................

TT

Tên sinh viên

/nhóm sinh viên

Lớp

Lĩnh vực đăng ký dự thi

Tên dự án

Sản phẩm dự kiến

GV hướng dẫn

(nếu có)

             
             
             
             

Ghi chú:

- Với nhóm sinh viên đăng ký dự thi, tích dấu (*) vào tên sinh viên làm nhóm trưởng

- Lĩnh vực dự thi,ghi số thứ tự theo lĩnh vực dưới đây:

1. Khoa học, công nghệ;

2. Công nghiệp, chế tạo sản phẩm;

3. Nông, lâm, ngư nghiệp;

4. Giáo dục, y tế;

5. Dịch vụ, du lịch;

6. Tài chính, ngân hàng;

7. Kinh doanh tạo tác động xã hội;

8. Các ngành nghề khác và lĩnh vực kinh doanh khác.

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2020

Ban chủ nhiệm khoa

(Ký và ghi rõ họ tên)