Đề cương các môn học Đại học Bộ môn Kỹ thuật Môi trường

Giới thiệu một số đề cương môn học ngành Kỹ thuật Môi trường đào tạo tại Đại học Thủy lợi, các môn học do Bộ môn Kỹ thuật Môi trường quản lý và giảng dạy.

1. Đề cương môn học Cơ sở ô nhiễm không khí 

 

2. Vi sinh vật học môi trường

/Portals/0/Tai-lieu-MT/De-cuong/KTMT-2. Vi sinh vat moi truong (3TC)_Hoa_Web.pdf

3. Thí nghiệm vi sinh vật môi trường

/Portals/0/Tai-lieu-MT/De-cuong/KTMT-3. Thi nghiem Vi sinh vat (1TC)_Hoa_Web.pdf

4. Ô nhiễm đất và kiểm soát

/Portals/0/Tai-lieu-MT/De-cuong/KTMT-4. O nhiem dat va kiem soat (3TC)_Hong.pdf

5.Cơ sở ô nhiễm không khí
 
6. Quá trình truyền nhiệt trong công nghệ môi trường

/Portals/0/Tai-lieu-MT/De-cuong/KTMT-6. Qua trinh truyen nhiet (3TC)_Long_WEB.pdf

7. Quá trình sinh hóa trong xử lí nước

/Portals/0/Tai-lieu-MT/De-cuong/KTMT-7. Qua trinh hoa sinh nganh CTN (3TC)_Hoa_An_Web.pdf

8. Thiết kế kiểm soát ô nhiễm không khí

 
9. Đồ án thiết kế kiểm soát ô nhiễm không khí

/Portals/0/Tai-lieu-MT/De-cuong/KTMT-9. Do an TK va kiem soat o nhiem khong khi (1TC)_Long_WEB.pdf

10. Công nghệ xử lý nước cấp
 

11. Độc học môi trường

/Portals/0/Tai-lieu-MT/De-cuong/KTMT-11. Doc hoc moi truong (3TC)_Hong.pdf

12. Công nghệ xử lí nước thải
 
13. Đồ án Công nghệ XLNC
 
14. Đồ án Công nghệ XLNT
 
 15. Tự động hóa và thiết bị đo đạc trong thiết kế hệ thống xử lý môi trường

/Portals/0/Tai-lieu-MT/De-cuong/KTMT-15. Tu dong hoa và thiet bi do dac trong TKHTXLMT (3TC)_Nam_web.pdf

16. Thiết kế kiểm soát chất thải rắn

/Portals/0/Tai-lieu-MT/De-cuong/KTMT-16. Thiet-ke-kiem-soat-chat-thai-ran-WEB.pdf

17. Đồ án thiết kế kiểm soát chất thải rắn
 
18. Thực nghiệm công nghệ Môi trường 
 

19. Thực tập kỹ thuật xử lí môi trường

/Portals/0/Tai-lieu-MT/De-cuong/KTMT-19. Thuc-tap-chuyen-nganh-KTMT-WEB.pdf

20. Kiến trúc Cảnh quan và an toàn trong công trình Môi trường
 
21. Kỹ thuật phân tích và quan trắc hiện trường