Lịch sử hình thành và phát triển khoa Môi trường

Khoa Môi trường đào tạo nguồn nhân lực và phát triển nghiên cứu khoa học - phục vụ sản xuất cho lĩnh vực bảo vệ môi trường, công nghiệp Hóa học (ngành Kỹ thuật Hóa học) và Công nghệ sinh học nhằm phục vụ sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước.

Khoa Môi trường được thành lập theo Quyết định số 108 QĐ/ĐHTL-TCCB của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi (GS.TS Đào Xuân Học) ký ngày 22/02/2007 trên cơ sở Bộ môn Môi trường, Bộ môn Hóa học và Phòng thí nghiệm Hóa - Môi trường thuộc Khoa Thuỷ văn - Môi trường trước đây đào tạo Kỹ sư Thủy văn – Môi trường từ năm 1993. Cho đến nay, Khoa Môi trường đã phát triển tương đối toàn diện với cả 3 bậc đào tạo (Đại học, Cao học và Nghiên cứu sinh) cùng với phát triển các hoạt động nghiên cứu khoa học và phục vụ sản xuất phong phú, đa dạng trong lĩnh vực Môi trường, Kỹ thuật Hóa học và Công nghệ sinh học. 

Sứ mệnh: Khoa Môi trường đào tạo nguồn nhân lực và phát triển nghiên cứu khoa học - phục vụ sản xuất cho lĩnh vực bảo vệ môi trường, công nghiệp Hóa học (ngành Kỹ thuật Hóa học) và Công nghệ sinh học nhằm phục vụ sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước.

Khoa có các nhiệm vụ chính sau:

- Phụ trách đào tạo các ngành đại học:

+ Kỹ thuật Môi trường (Mã số: 7520320)

+ Kỹ thuật Hóa học (Mã số: 7520301)

+ Công nghệ sinh học (Mã số: 7420201)

- Phụ trách đào tạo các chuyên ngành thạc sĩ

+ Khoa học Môi trường (Mã số: 8440301)

+ Kỹ thuật Môi trường (Mã số: 8520320)

- Phụ trách đào tạo các chuyên ngành tiến sĩ

+ Môi trường đất và nước (Mã số: 9440303)

+ Kỹ thuật môi trường (Mã số: 9520320)

- Giảng dạy:

Phụ trách các môn học, các chuyên đề cả lý thuyết và thực nghiệm liên quan đến khoa học, kỹ thuật, công nghệ môi trường, quy hoạch và quản lý môi trường, hóa học, sinh học cho nhiều ngành, chuyên ngành đào tạo cao đẳng, đại học và sau đại học thuộc trường Đại Học Thủy Lợi và một số trường liên kết khác.

- Nghiên cứu khoa học:

Chủ trì và tham gia nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực liên quan đến quy hoạch, kỹ thuật, công nghệ và quản lý môi trường, Kỹ thuật hóa học, Công nghệ sinh học và các ứng dụng trong bảo vệ môi trường.

- Phục vụ sản xuất:

Chủ trì và tham gia thực hiện các đề tài, dự án, công trình, cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến bảo vệ môi trường, phát triển các kỹ thuật hóa học và công nghệ sinh học trên khắp mọi miền đất nước.