Thông báo Về việc tuyển chọn Đồ án tốt nghiệp xuất sắc dự thi Giải thưởng Loa Thành năm 2020

                BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

Số: 159/ TB-ĐHTL

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc tuyển chọn Đồ án tốt nghiệp xuất sắc dự thi Giải thưởng

Loa Thành năm 2020

Nhằm tuyển chọn đồ án tốt nghiệp xuất sắc (ĐATNXS) của Trường dự thi Giải thưởng Loa Thành năm 2020, căn cứ Quy chế Giải thưởng Loa Thành, Nhà trường đề nghị:

Các Khoa tuyển chọn ĐATNXS năm 2020 (khóa 57) của Khoa (căn cứ Quy chế Giải thưởng Loa Thành như năm trước), lấy địa chỉ, số điện thoại liên hệ của sinh viên được chọn để khi có thông báo chính thức của Ban tổ chức giải Khoa sẽ gửi Đồ án TNXS về Phòng Chính trị & CTSV để Nhà trường xét chọn gửi dự thi:

I. Đối tượng dự thi: Các đồ án tốt nghiệp xuất sắc của sinh viên có điểm bảo vệ từ 8.0 (theo thang điểm 10) trở lên (do một người thực hiện); liên quan đến chuyên ngành kiến trúc – xây dựng; có điểm trung bình chung học tập toàn khoá đạt từ 2.5 (theo thang điểm 4) trở lên; sinh viên không bị kỷ luật từ cảnh cáo toàn trường trở lên.

II. Quy trình tuyển chọn: Các Khoa tuyển chọn đồ án TNXS của Khoa gửi về Trường qua Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên (vào ngày 25/5/2020). Căn cứ số lượng đồ án TNXS thực tế của các Khoa, Nhà trường sẽ thành lập Hội đồng tuyển chọn ĐATNXS của Trường gửi dự thi phù hợp với điều kiện cho phép của Trường.

III. Tiêu chuẩn tuyển chọn: Các Khoa cho điểm tuyển chọn đồ án theo các tiêu chuẩn sau (thang điểm 100):

1. Đồ án phải thể hiện tính tổng hợp và tính hệ thống kiến thức của người kỹ sư, đáp ứng đầy đủ các mục tiêu đào tạo của các chuyên ngành. Nội dung đồ án có chất lượng cao, có tính hoàn thiện và không có sai sót đáng kể trong mọi khâu (35 điểm).

2. Đồ án phải có áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ hiện đại và có tính sáng tạo, độc đáo (30 điểm).

3. Đồ án phải có tính khả thi trong điều kiện Việt Nam (25 điểm).

4. Đồ án có hình thức thể hiện đẹp, sáng sủa, bản thuyết minh trình bày súc tích, văn phong chuẩn xác (10 điểm).

IV. Thời gian và địa điểm nộp:

- Thời gian:25/5/2020 - Địa điểm: Phòng Chính trị & CTSV (P110 - Nhà A1).

(Lưu ý: Các Khoa tuyển chọn đồ án tốt nghiệp xuất sắc nếu có những đồ án còn phải chỉnh sửa đề nghị hoàn thành trước ngày nêu trên, hồ sơ phải đầy đủ các mục theo quy định dưới đây)

V. Hồ sơ dự thi gồm:

1. Danh sách sinh viên tham gia dự thi (theo mẫu gửi kèm).

2. Đồ án tốt nghiệp: 01 bản chính và 01 bản photo có đầy đủ chữ ký của những người có liên quan (gồm thuyết minh và bản vẽ).

3. Bảng điểm cá nhân của từng thí sinh (điểm học tập toàn khóa và điểm tốt nghiệp)

4. Bản giới thiệu tóm tắt nội dung đồ án (1-2 trang).

5. Các bản nhận xét của giáo viên chấm và giáo viên phản biện (2 bản riêng biệt).

6. Kết quả chấm của Hội đồng tuyển chọn đồ án tốt nghiệp xuất sắc.

7. 02 ảnh màu chân dung 4 x 6 của thí sinh và bản trích ngang theo mẫu gửi kèm (có dán ảnh).

Đề nghị các Khoa lưu ý thực hiện tốt các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- BGH;

- Các Khoa;

- Lưu VT, CTCT&QLSV.

KT/ HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

GS.TS Nguyễn Trung Việt

Danh sách sinh viên dự thi Đồ án tốt nghiệp xuất sắc “Giải thưởng Loa Thành” năm 20….

KHOA:.........................................................................................................

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Ngành

Mã ngành

Tên đề tài

Giáo viên

hướng dẫn

Điểm TB học tập toàn khoá

Điểm Đồ án tốt nghiệp

Điểm dự thi theo tiêu chuẩn

TC1

TC2

TC3

TC4

Tổng

1

                         
   

Hà Nội, ngày........tháng........năm 20

Trưởng Khoa

*) Ghi chú: “TC” là tiêu chuẩn


Bản trích ngang

Họ và tên thí sinh :……………………………………………………….……………………………………………………..…

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………………………..……………………

Năm tốt nghiệp: ………………………………………………………..……………………………………………………………

Trường: ………………………………………………………..……………………………………………………………..……………

Cơ quan công tác: …………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ liên hệ (ghi cụ thể): ……………………………………………..……………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại (ghi cụ thể): ………………………………………….………………………………………..……………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Email: …………………………………………………………………………..……………………………..……………………………