Quy định trình bày đồ án tốt nghiệp (ĐATN) hệ đại học Trường Đại học Thủy lợi, phiên bản năm 2020

Bài viết giới thiệu chi tiết định dạng mẫu dùng trong Microsoft Word để giúp cho việc soạn thảo ĐATN/KLTN được thuận tiện và dễ dàng. Tài liệu này được cập nhật vào tháng 1-2020. Cấu trúc ĐATN/KLTN bao gồm ba phần: phần mở đầu, phần nội dung và phần phụ lục.
+ Hướng dẫn trình bày Đồ án tốt nghiệp (ĐATN) hoặc Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) phiên bản 2020:
 
+ Hướng dẫn trích dẫn và tạo danh mục/mục lục tài liệu tham khảo theo chuẩn IEEE: