Tuyển nghiên cứu sinh, ứng viên tiến sĩ và thạc sĩ ngành Kỹ thuật hệ thống xử lý

Tuyển nghiên cứu sinh, ứng viên tiến sĩ và thạc sĩ ngành Kỹ thuật hệ thống xử lý tại Khoa Kỹ thuật Hóa học, Đại học Quốc gia Hankyong, Sukjung-Dong 67, Ansung, Gyonggi-Do 17579, Korea.