Đề cương các môn học thuộc Bộ môn Hóa cơ sở năm 2015 - 2017 - 2019

Giới thiệu đề cương chi tiết 08 môn học do Bộ môn Hóa cơ sở giảng dạy, bao gồm các môn như Hóa học Môi trường, Phân tích Môi trường, Hóa đại cương, Hóa nước và các môn Thí nghiệm tương ứng
1. Đề cương môn Hóa đại cương 1
 
2. Đề cương môn Hóa đại cương 2
 
3. Đề cương môn Phân tích Môi trường
 
4. Đề cương môn Hóa học Môi trường
5. Đề cương môn Hóa nước
6. Đề cương môn Thí nghiệm Hóa đại cương 1
7. Đề cương môn Thí nghiệm Hóa nước
8. Đề cương môn Thí nghiệm Phân tích Môi trường