Đề cương các học phần thuộc Bộ môn Công nghệ sinh học năm 2021

Đề cương các học phần thuộc Bộ môn Công nghệ sinh học năm 2021 Giới thiệu các đề cương học phần ngành Công nghệ sinh học do Bộ môn Công nghệ sinh học (Trường Đại học Thủy lợi) quản lý và giảng dạy tại từ năm 2021.