Đánh giá của doanh nghiệp về chất lượng đào tạo ngành Kỹ thuật Môi trường (phần 1)

Đánh giá của Công ty Cơ khí Môi trường ETM và Tổng công ty Xây dựng số 1 Ban điều hành CC1 Nghi Sơn đối với các sinh viên ngành Kỹ thuật Môi trường - Khoa Môi Trường - Trường Đại học Thủy lợi

 Các sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Môi trường - Khoa Môi Trường - Trường Đại học Thủy lợi đã và đang công tác trong các cơ quan đơn vị từ trung ương đến địa phương trên phạm vi cả nước. Qua thời gian sử dụng nhân lực, một số đơn vị đã có ý kiến phản hồi về chất lượng của nhân lực được tuyển dụng. Xin trích dẫn bản đánh giá chất lượng nhân lực của một số công ty đã được gửi về Khoa Môi trường - Đại học Thủy lợi trong thời gian gần đây.