Minigame: Viết mực xanh

Chủ đề: Tương lai bền vững, tiếng nói cho hành tinh

Để kỷ niệm Ngày Môi trường Thế giới, hãy cùng chúng tôi dùng những lời văn, ý thơ để truyền cảm hứng cho sự thay đổi, chia sẻ tầm nhìn của bạn về một tương lai bền vững và nâng cao nhận thức về các vấn đề môi trường quan trọng đối với bạn.

Hình thức tham gia:

1. Thơ (tối đa 50 dòng): Thể hiện suy nghĩ và cảm xúc của bạn về thiên nhiên, bảo tồn hoặc hoạt động vì môi trường thông qua thơ.

2. Bài luận (tối đa 800 từ): Chia sẻ hiểu biết của bạn về một thách thức môi trường cụ thể và đề xuất các giải pháp thiết thực.

Hình thức nộp bài: Thí sinh nộp bài dự thi gồm:

- HHọ tên người tham gia:

- TTuổi

- EEmail liên lạc

Gửi về email của BTC: nthoa@wru.vn

Tiêu chuẩn đánh giá: Các bài dự thi sẽ được đánh giá dựa trên tính sáng tạo, cách diễn đạt rõ ràng, mức độ phù hợp với chủ đề và khả năng truyền cảm hứng cho sự thay đổi tích cực.

Thời gian dự thi: 7/4 – 21/4

  Gửi ý kiến phản hồi
439