Ban chủ nhiệm Khoa Hóa và Môi trường

Địa chỉ Văn phòng Khoa Hóa và Môi trường: Phòng 316 nhà A5 - Đại học Thủy Lợi, 175 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội; ĐT: 024.35640704


1. TRƯỞNG KHOA: PGS.TS. Bùi Quốc Lập
Điện thoại DĐ: 0902.087.509; Email: buiquoclap@tlu.edu.vn hoặc buiquoclap@wru.vn
Lĩnh vực phụ trách:
Phụ trách chung và trực tiếp phụ trách các công tác:
- Tổ chức, nhân sự
- Quy hoạch, Kế hoạch phát triển
- Chương trình đào tạo Sau đại học & Kiểm định chất lượng Sau đại học
- Nghiên cứu khoa học - Chuyển giao công nghệ - Phục vụ sản xuất
- Kế hoạch tuyển sinh
- Quảng bá tuyển sinh
- Đối ngoại & Hợp tác quốc tế
- Thi đua – Khen thưởng
- Quản lý Website/Fanpage/Facebook của Khoa
- Thanh tra, kiểm tra
- Các công việc khác do Trường giao
 

2.PHÓ TRƯỞNG KHOA: TS. Nguyễn Văn Sỹ
Điện thoại DĐ: 0913.593.356; Email: ngvansy@tlu.edu.vn
Lĩnh vực phụ trách:
Phụ trách các công tác:
- Chương trình đào tạo đại học & Kiểm định chất lượng bậc Đại học
- Công tác sinh viên: NCKH sinh viên, thực tập của sinh viên, công tác Đoàn, Hội SV, cố vấn học tập, xử lý học vụ, quản lý SV nội, ngoại trú.
- Quản lý cơ sở vật chất, các phòng thí nghiệm thuộc Khoa 
- Các hoạt động Văn thể (Mít tinh, Kỷ niệm, Văn hóa – Thể thao)
- Công tác đời sống (phối hợp cùng Công đoàn Khoa tổ chức tham quan, nghỉ mát, thăm viếng, gây quỹ…)
- Công tác Cựu sinh viên
- Các công việc khác khi Trưởng khoa phân công

3.TRỢ LÝ KHOA: ThS. Vũ Hải Yến
Điện thoại DĐ: 0988.903.088; Email: vuhaiyen@tlu.edu.vn
Lĩnh vực phụ trách:
- Trợ giúp Lãnh đạo Khoa giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến mọi mặt hoạt động của Khoa
- Công tác văn thư
- Quản lý thông tin nhân sự CBGV trong Khoa
- Quản lý kết quả học tập và rèn luyện của SV trong Khoa
- Theo dõi tình hình hoạt động của các Ban cán sự lớp và Liên chi đoàn sinh viên
- Các công việc khác khi Lãnh đạo Khoa giao