Bộ môn Quản lý Môi trường

Bộ môn Quản lý môi trường, Khoa môi trường – Đại học thủy lợi, tiền thân là Bộ môn Môi trường (thành lập năm 1993, thuộc Khoa Thủy văn – Môi trường – ĐHTL), được thành lập tháng 10/2010 theo quyết định của Hiệu trưởng trường Đại học Thủy lợi
Tổng số giảng viên của Bộ môn hiện nay là 8 người, hầu hết tốt nghiệp Sau đại học tại các nước phát triển.

                                    Bảng 1. Danh sách các Giảng viên đang công tác tại Bộ môn

TT

Họ và tên

Chuyên ngành

Ghi chú

1

PGS.TS. Bùi Quốc Lập

Khoa học môi trường

Trưởng Bộ môn, Trưởng Khoa

2

PGS.TS. Vũ Hoàng Hoa

Môi trường

Phó trưởng Bộ môn

3

PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Hằng

Kỹ thuật môi trường & quản lý nguồn nước

 

4

TS. Nguyễn Văn Sỹ

Môi trường đất & nước

Phó trưởng Khoa

5

ThS. Nguyễn Thị Phương Lan

Thủy văn – Môi trường

 

6

TS. Nguyễn Thị Xuân Thắng

Khoa học môi trường và trái đất

 

7

TS. Nhâm Thị Thúy Hằng

Khoa học Môi trường


                                                     Bảng 2. Các Giảng viên cộng tác với Bộ môn

TT

Họ và tên

Chuyên ngành

Ghi chú

1

PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng

Thủy văn – môi trường

Nguyên Trưởng Bộ môn Môi trường

2 GS.TS. Lê Đình Thành
 Thủy văn - Môi trường
 Nguyên Phó Hiệu trưởng ĐHTL

3

PGS.TS. Lê Thị Hiền Thảo

Kỹ thuật Môi trường

Nguyên GV của Đại học Xây dựng Hà Nội

Sứ mệnh của bộ môn:

(1). Cung cấp cho người học các kiến thức và kỹ năng phù hợp làm nền tảng cho việc giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và quản lý môi trường trên cơ sở áp dụng các phương pháp giảng dạy tiên tiến.

(2). Gợi mở, định hướng các hướng nghiên cứu cho người học để phát triển tư duy nghiên cứu khoa học môi trường

(3). Liên tục cải tiến, cập nhật đề cương, bài giảng/giáo trình và phương pháp giảng dạy nhằm trang bị cho người học những kiến thức tốt nhất có thể.

Các nhiệm vụ cụ thể của Bộ môn:

Bộ môn phụ trách giảng dạy các môn học liên quan đến khoa học, kỹ thuật & quản lý môi trường cho cả 3 bậc học (ĐH, CH và NCS) của ĐHTL. Cụ thể :

+ Bậc Đại học : Phụ trách giảng dạy 15 môn học sau:

1- Đánh giá tác động môi trường

2- Môi trường và Đánh giá tác động môi trường

3- Sinh thái môi trường ứng dụng

4- Quản lý tài nguyên và môi trường

5- Quản lý chất lượng nước

6- Năng lượng và môi trường

7- Vận chuyển các chất ô nhiễm 

8- Quản lý chất thải rắn và chất thải độc hại

9- Quy hoạch môi trường

10- Mô hình hóa các hệ thống môi trường

11- Kỹ thuật VSMT&SKCĐ

12- ISO 14000 và kiểm toán môi trường

13- Ô nhiễm phân tán và chất lượng nước (cho Chương trình tiên tiến)

14- Quản lý môi trường đô thị & KCN

15- Tin học ứng dụng trong KTMT

Ngoài ra, phụ trách hướng dẫn ĐATN hướng chuyên ngành quản lý môi trường cho ngành KTMT, Đại học thủy lợi

+ Bậc Cao học : Trực tiếp quản lý chuyên ngành CH KHMT và phụ trách giảng dạy 18 môn cho các ngành KHMT & KTMT của Khoa Môi trường và một số ngành của ĐHTL như sau :

1- Hệ thống sinh học và sinh thái

2- Quy hoạch và QLMT nâng cao

3- Vi sinh vật học thủy sinh

4- Thủy văn sinh thái

5- Đánh giá môi trường chiến lược

6- Thủy lực học môi trường

7- Sản xuất sạch hơn

8- Quản lý môi trường tổng hợp vùng ven bờ

9- Quản lý và khôi phục nguồn nước các sông đang bị ô nhiễm và suy thoái

10- Đa dạng sinh học và bảo tồn

11- Giám sát môi trường

12-Chính sách môi trường

13-Sinh thái đất ngập nước

14-Quản lý chất lượng nước

15-Đánh giá tác động môi trường xây dựng

16-Thực tập khoa học môi trường

17-Mô hình chất lượng nước mặt

18-Giám sát và đánh giá chất lượng nước (Dự án NICHE)

Phụ trách chính hướng dẫn luận văn Cao học chuyên ngành Khoa học môi trường.

 Bậc Tiến sỹ : Trực tiếp quản lý chuyên ngành Môi trường đất và nước và phụ trách giảng dạy 12 học phần Tiến sỹ cho 2 chuyên ngành Môi trường đất & nước và Kỹ thuật môi trường của ĐHTL như:

1-     Mô hình hóa vận chuyển chất trong đất

2-     Mô hình chất lượng nước mặt

3-     Quản lý sự cố và hiểm hoạ môi trường

4-     Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với tài nguyên và môi trường nước

5-     Quản lí ô nhiễm tồn lưu

6-     Giám sát và đánh giá chất lượng nước

7-     Viễn thám và GIS nâng cao ứng dụng trong quản lý tài nguyên nước

8-     Vận chuyển chất ô nhiễm nâng cao

9-     Đánh giá tác động môi trường tích lũy

10-Bảo vệ môi trường lưu vực sông

11-Khai thác sử dụng bền vững tài nguyên nước LVS

12-Đánh giá kinh tế sinh thái trong khai thác sử dụng nguồn nước của lưu vực sông

Các đề tài/dự án đã chủ trì thành công

Ngoài công tác giảng dạy, Bộ môn cũng chú trọng công tác NCKH – CGCN – PVSX. Bộ môn đã chủ trì thành công các đề tài NCKH cấp Bộ, đề tài nhánh cấp Nhà nước và các đề tài cấp cơ sở cũng như tham gia vào các hội đồng thẩm định, tư vấn các đề tài, dự án liên quan đến lĩnh vực môi trường và Tài nguyên nước.

                                   Bảng 3. Danh mục các đề tài/dự án Bộ môn đã chủ trì thành công

TT

Tên đề tài/dự án

ĐT

DA

Mã số và cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Năm nghiệm thu

 1 Đánh giá môi trường chiến lược của Chiến lược Thủy lợi Việt Nam giai đoạn đến 2030, tầm nhìn đến 2045
  X Cấp Bộ
 6/2019 - 12/2019
 2019

2

Nghiên cứu thí điểm áp dụng công nghệ xử lý nước tự nhiên bằng phương pháp sinh học (vật liệu Aqualift 700P) của Nhật

X

 

Cấp cơ sở

5/2012-5/2013

2013

3

Phát triển mô hình k-e để mô phỏng thủy động lực học và chất lượng nước ở những vùng nước đứng, trường hợp nghiên cứu áp dụng cho một hồ tự nhiên ở Hà nội

x

 

MS: 105.09-2010.12

Đề tài nghiên cứu cơ bản cấp Nhà nước

12/2010 - 12/2013

2014

4

Đánh giá năng lực lập kế hoạch và dự phòng ứng phó về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trong tình trạng khẩn cấp và biến đổi khí hậu

x

 

Cấp cơ sở

3/2011-3/2012

26/3/2012

5

Khảo sát và mô phỏng điều kiện chất lượng nước hồ Tây, Hà nội (Investigating and modeling water quality conditions of the West Lake in Hanoi)

x

 

Quỹ nước & Môi trường Kurita(Nhật Bản); Tương đương cấp Bộ

10/2010 - 9/2011

1/2012

6

Nghiên cứu ảnh hưởng của bèo Tây đối với thủy động học chất lượng nước ở các vùng nước đứng (Study on Effects of Water Hyacinths on Dynamics of Water Quality in Closed Water Bodies).

x

 

Hiệp hội xúc tiến khoa học Nhật Bản (JSPS); Tương đương cấp Nhà nước

10/2007 - 10/2009

10/2009

7

Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Ba

x

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường

2007

2007

 

Công tác hợp tác Quốc tế của Bộ môn trong đào tạo và NCKH cũng luôn được chú trọng đúng mức. Bộ môn đã có sự hợp tác trao đổi học thuật và đào tạo với Đại học Kyushu (Nhật Bản), Đại học Thammasat (Thái Lan), Đại học Siegen (Đức), Đại học Quốc gia Lào và một số trường Đại học khác trên thế giới.

Các kết quả chính đã đạt được:

- Liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc trong các năm học kể từ ngày thành lập Bộ môn (10/2010) đến nay.

-  100% giảng viên của Bộ môn sử dụng thành thạo tiếng Anh, đáp ứng được yêu cầu công việc trong đó 50% GV có trình độ Tiến sỹ trở lên.

-  Đã đào tạo thành công 7 Tiến sỹ chuyên ngành Môi trường đất và nước

-  Góp phần đào tạo được nhiều thế hệ sinh viên ngành Kỹ thuật môi trường, học viên CH ngành Khoa học môi trường và một số ngành khác của trường ĐHTL, từng bước khẳng định được vị trí và uy tín của mình trong đào tạo và NCKH
 

-  Đã tạo lập được mối quan hệ quốc tế với một số trường đại học trên thế giới và các tổ chức liên quan khác.

  Các Giáo trình và các ấn phẩm đã xuất bản

1. Giáo trình Đánh giá tác động môi trường, Nhà xuất bản Bách Khoa, 2019

2. Giáo trình Quản lý chất lượng nước, Nhà xuất bản Bách Khoa, 2020
3. Giáo trình Quản lý tài nguyên và môi trường, Nhà xuất bản Bách khoa, 2019
4. Giáo trình Môi trường & Đánh giá tác động môi trường (Tập 1&2), Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2002

5. Lập mô hình động học hệ thống môi trường, NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ Hà nội, 2010 (Sách dịch)

Các hướng nghiên cứu chính:

1. Nghiên cứu thủy động học chất lượng nước ở các vùng nước đứng: Giám sát, thu thập số liệu, đánh giá chất lượng nước; Lập mô hình số mô phỏng thủy động học và chất lượng nước.

2. Nghiên cứu ảnh hưởng của thực vật thủy sinh trôi nổi đến thủy động học chất lượng nước ở các vùng nước đứng (ao, hồ…)

3. Nghiên cứu lập mô hình chất lượng nước sông : Giám sát, thu thập số liệu và lập mô hình.

4. Nghiên cứu và ứng dụng các kỹ thuật xử lý nước tự nhiên thân thiện với môi trường

5. Các giải pháp kỹ thuật và quản lý về lĩnh vực nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

6. Nghiên cứu các tác động của các kế hoạch/ dự án phát triển tới tài nguyên và môi trường.

7. Nghiên cứu quy hoạch sử dụng tổng hợp tài nguyên nước.