12/15/2016 10:01:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

CỦA SINH VIÊN KHOA MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên tại Trường Đại học Thủy lợi(xem file đính kèm), BCN Khoa Môi trường xây dựng kế hoạch thực hiện nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2016-2017 như sau:

TT

Trách nhiệm và Nội dung

Thời gian thực hiện*

1

GVHD và nhóm sinh viên NCKH đề xuất đề tài NCKH theo bộ môn (Một đề tài không quá 05 sinh viên; mỗi GV hướng dẫn không quá 03 đề tài.)

01 - 11/12/2016

2

Bộ môn nộp phiếu đề xuất đề tài NCKH (theo mẫu 1a) choKhoa.

12 - 18/12/2016

3

BCN khoa xét duyệt, tổng hợp danh mục đề tài NCKH của sinh viên.

19 - 30/12/2016

4

GVHD và sinh viên triển khai thực hiện các đề tài đã được duyệt

01/1 – 10/3/2017

5

GVHD và sinh viên nộp báo cáo kết quả thực hiện đề tài (mẫu 6a;6b)

11/3/2017

6

BCN Khoa phân công chấm và tổng hợp ý kiến đánh giá của phản biện (theo mẫu 2)

11 - 21/3/2017

7

BCN khoa tổ chức Hội nghị KHCN sinh viên cấp khoa

21 - 26/3/2017

8

BCN khoa nộp báo cáo kết quả đánh giá kết HNKH cấp Khoa lên trường

Trước 31/3/2017

9

Nhà trường tổ chức đánh giá kết quả của các khoa và HNKH cấp trường

Trong tháng 4/2017


 

PHỤ LỤCMẫu1a

 
 

 


 

KHOA ................................

BỘ MÔN………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày        tháng     năm

 

                                                                       

 

BẢN ĐĂNG KÝ DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

Năm học: ………..

 

 

TT

Tên đề tài

Sinh viên thực hiện

Lớp

Khoa

GVHD

(ghi rõ học hàm, học vị)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trưởng Bộ môn

 (ký tên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

 
 
  
 


  • Facebook fanpage
Powered By Subgurim(http://googlemaps.subgurim.net).Google Maps ASP.NET