Đề cương và bài giảng tham khảo môn Hóa đại cương

Giới thiệu một số đề cương môn học và bài giảng môn học của môn Hóa đại cương hiện đang được giảng dạy tại trường
  1. Đề cương môn Hóa đại cương 1: https://goo.gl/dxWE5j
  2. Bài giảng môn Hóa đại cương 1:  https://goo.gl/pvX4l7