1/11/2017 1:29:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Giới thiệu một số công trình khoa học mà cán bộ giảng viên khoa Môi trường đã hoàn thành trong các lĩnh vực khoa học chuyên môn mà nhà khoa học đó đã nghiên cứu.
Các loại công trình khoa học thống kê bao gồm: bài báo khoa học đã được công bố; báo cáo khoa học tại hội nghị khoa học quốc gia, quốc tế; sách phục vụ đào tạo đã được xuất bản; chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) đã được nghiệm thu; hướng dẫn nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.
 
(Các bài báo liệt kê sau đây được xếp theo trong từng năm, thứ tự bảng chữ cái
và đang được cập nhật bổ sung thêm)

Năm 2016

 1. Khảo sát khả năng hấp phụ xanh Metylen trên vật liệu Nano SiO2 điều chế từ tro trấu (Đặng Thị Thanh Lê, Nguyễn Văn Hưng), Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên Đại học Thủy Lợi 2016.
 2. Một số đặc điểm phú dưỡng hóa ở hồ Okubo - Nhật Bản (Bùi Quốc Lập, Tạ Đăng Thuần). Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên Đại học Thủy Lợi 2016.
 3. Nghiên cứu ảnh hưởng của Nano-SiO2 điều chế từ tro trấu đến cường độ của bê tông xi măng (Đặng Thị Thanh Lê, Vương Đặng Lê Mai). Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên Đại học Thủy Lợi 2016.
 4. Nghiên cứu sử dụng vật liệu nano W/TiO2 để xử lí nước thải của nhà máy phân bón sông Gianh chi nhánh Bắc Ninh (Cao Xuân Huy, Đặng Thị Thanh Lê). Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên Đại học Thủy Lợi 2016.
 5. Nghiên cứu sự phân bố và khuếch tán Benzo [a] Pyrene (BAP) trong môi trường (Đỗ Thị Lan Chi, Vũ Đức Toàn, Nguyễn Thị Thu Hiền). Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên Đại học Thủy Lợi 2016.
 6. Nghiên cứu tổng hợp một số hợp chất Indenoisoquinolin chứa nhóm thế giàu điện tử ở mạch nhánh (Phạm Thị Thắm, Trần Thị Mai Hoa, Vũ Thanh Thủy, Nguyễn Văn Tuyến). Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên Đại học Thủy Lợi 2016.
 7. Tổng hợp, nghiên cứu tính chất điện hoá của điện cực n-TiO2/Ti (Nguyễn Thị Thu Hà). Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên Đại học Thủy Lợi 2016.

 

-----------------

Năm 2015

 1. Thế oxi hóa khử và động thái của lưu huỳnh trong đất lúa phù sa sông hồng không được bồi hàng năm vùng Tiên Lữ - Tỉnh Hưng Yên – Đinh Thị Lan Phương, Trần Viết Ổn.Tuyển tập HNKH thường niên Đại học Thủy Lợi 2015.
 2. Xây dựng cơ sở hóa lý và toán học để mô phỏng sự biến đổi oxi hòa tan trong môi trường nước. Lê Minh Thành. Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên trường Đại học Thủy lợi, 2015, 11/2015, 298-300.

 

-----------------

Năm 2014

 1. Coaxial electrospun silicon nanoparticles-carbon nanotubes/carbon nanofibers for use in anodes of lithium-ion batteries, Nguyen Trung Hieu, Dong Wook Kim, Jung Don Suk, Jun Seo Park*, Yong Ku Kang**, Journal of Material Chemistry A (2014), 2, 15094.
 2. Đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng do tồn lưu, biến đổi hóa học của một số chất hữu cơ ô nhiễm khó phân hủy trong trầm tích sông Cầu Bây đến chất lượng nước tưới, đất nông nghiệp của xã Kiêu Kỵ và đề xuất giải pháp”, 2012 – 2014, Quỹ khoa học Nafosted, chủ nhiệm đề tài PGS.TS Vũ Đức Toàn.
 3. Electrospun coaxial titanium dioxide/carbon nanofibers for use in anodes of dye-sensitized solar cells, Nguyen Trung Hieu, Seung Jae Baik, Yong Seok Jun, Min Oh Lee, Ok Hee Chung, Jun Seo Park*, Electrochimica Acta 142 (2014), pp. 144-151.
 4. Fabrication and characterization of electrospun carbon nanotubes/titanium dioxide nanofibers used in anodes of dye-sensitized solar cells, Nguyen Trung Hieu, Seung Jae Baik, Ok Hee Chung, Jun Seo Park*, Synthetic Metals 193 (2014), pp. 125-131.
 5. Mô hình hóa sự biến đổi nồng độ oxi trong môi trường nước do ảnh hưởng bởi lớp bùn đáy. Lê Minh Thành, Phạm Hồng Phong & Lê Quốc Hùng. Tạp chí Hóa học, 2014, 52 (1), 24-29.
 6. Mô phỏng sự phân bố oxi hòa tan trong môi trường nước theo độ sâu. Lê Minh Thành, Phạm Hồng Phong, Vũ Thị Thu Hà & Lê Quốc Hùng. Tạp chí Hóa học, 2014, 52 (6A), 33-37.
 7. Mô phỏng sự suy giảm nồng độ oxi hòa tan theo độ sâu hồ. Lê Minh Thành, Phạm Hồng Phong & Lê Quốc Hùng. Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên trường Đại học Thủy lợi, 2014, 11/2014, 298-300.
 8. Silicon nanoparticle-carbon nanotube composite/carbon nanofibers for use in anodes of lithium-ion batteries, Nguyen Trung Hieu, Dong Wook Kim, Jung Don Suk, Jun Seo Park*, Yong Ku Kang**, Synthetic Metals 198 (2014), pp. 36-40.

 

-----------------

Năm 2013

 1. Modeling dissolved oxygen in water affected by bottom sediment layer. Le Minh Thanh, Pham Hong Phong, Vu Thi Thu Ha & Le Quoc Hung. Vietnam Journal of Chemistry, 2013, 51 (5), 556-561.

 

-----------------

Năm 2012

 1. Ảnh hưởng của cấu hình điện cực đến tính năng của cảm biến oxi tự chế tạo. Lê Quốc Hùng, Phạm Thị Hải Yến, Vũ Phúc Hoàng, Phạm Thu Giang, Vũ Thị Thu Hà, Phạm Hồng Phong, Nguyễn Hoàng Anh, Lê Quốc Long & Lê Minh Thành. Tạp chí Hóa học, 2012, 50 (6), 742-746.
 2. Bước đầu ứng dụng hệ đo đa kênh trong công nghệ xử lý nước thải và nuôi cá lồng. Lê Quốc Hùng, Phạm Thị Hải Yến, Vũ Phúc Hoàng, Phạm Thu Giang, Vũ Thị Thu Hà, Phạm Hồng Phong, Nguyễn Hoàng Anh, Lê Quốc Long & Lê Minh Thành. Tạp chí Hóa học, 2012, 50 (6), 751-755.
 3. Mô hình hóa quá trình suy giảm oxi trong môi trường nước do dư lượng thức ăn nuôi cá gây ra. Lê Minh Thành, Phạm Hồng Phong, Vũ Thị Thu Hà & Lê Quốc Hùng. Tạp chí Hóa học, 2012, 50 (4B), 205-209.
 4. Synthesis and characterizations of nanofiber-structure Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3−δ perovskite oxide used as a cathode material for low-temperature solid oxide fuel cells, Nguyen Trung Hieu, Park Junseo, Tae Beomseok* Materials Science and Engineering B 177 (2012) 205– 209.
 5. Synthesis of Perfluoroalkyl Alcohol, 3-(Perfluorooctyl)propan-2-ol, Using Two-Step Alcoholization, Nguyen Trung Hieu, Beomseok Tae*, Junseo Park, and Kwang Nam Lee Journal of the Korean Chemical Society 56 (2012) 603-608.

 

-----------------

Năm 2011

-----------------

Năm 2010

-----------------

Năm 2009

-----------------

Năm 2008

 1. Surface form and specific Structure of LiCoxMn2-xO4 spinel Compound, synthetized by Sol-Gel method, Tran Trung, Nguyen Trung Hieu, Viet Nam Chemistry magazine T.46 (2A), P.313 - 318, 2008.

 

-----------------

Năm 2007

-----------------

Năm 2006

-----------------

Năm 2005

-----------------

Năm 2004

-----------------

Năm 2003

-----------------

Năm 2002

-----------------

Năm 2001

-----------------

Năm 2000

-----------------

 
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

 
 
  
 


 • Facebook fanpage
Powered By Subgurim(http://googlemaps.subgurim.net).Google Maps ASP.NET