Hội nghị Khoa học sinh viên Trường Đại học Thủy lợi lần thứ 31 (năm học 2017 - 2018)

Hội nghị Khoa học sinh viên (HNKHSV) là sự kiện thường niên tổ chức tại Đại học Thủy lợi. Hội nghị là sân chơi lích thích niềm sáng tạo, giúp sinh viên làm quen với việc nghiên cứu, tìm tòi tri thức mới.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

Số: 1014/ TB-ĐHTL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Hà Nội, ngày 28  tháng 9 năm 2017

 

            THÔNG BÁO

Về Hội nghị Khoa học sinh viên Trường Đại học Thủy lợi lần thứ 31

Năm học 2017 - 2018

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Năm học 2017-2018, Nhà trường dự kiến tổ chức HNKHSV như sau:

1. Kế hoạch thời gian:

+ 1/2018-31/3/2018: Hạn cuối cùng nộp báo cáo tóm tắt (theo mẫu) về P9
+ 26/3/2018: Hạn cuối cùng gửi biên bản Hội nghị cấp Khoa về P9
+ 04/4/2018: Nhà trường xét cơ cấu giải cấp Khoa
+ 06/4/2018: Hội đồng đánh giá giải thưởng cấp Trường
+ 25/4/2018: Hội nghị cấp Trường.
+ 26/4/2018: Hội nghị cấp Khoa

2. Hội nghị cấp Khoa:

  • Các Khoa chủ động tổ chức Hội nghị cấp Khoa theo quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên ban hành kèm theo quyết định số 3000/QĐ-ĐHTL ngày 08/12/2016
  • Kinh phí hỗ trợ tổ chức Hội nghị cấp Khoa.
  • + Hỗ trợ sinh viên NCKH 400.000đ/ báo cáo
  • + Phản biện báo cáo: 100.000đ/ báo cáo
  • + Hỗ trợ tổ chức Hội nghị cấp Khoa: 200.000đ/ hội đồng
  • + Bồi dưỡng thành viên Hội đồng cấp Khoa: 100.000đ/ người
  •  
  • Các đề tài có nhu cầu sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị của Nhà trường cần gửi kế hoạch sử dụng về P9 trình Ban Giám hiệu phê duyệt.

Nhà trường đề nghị các Khoa, Phòng CTCT và QLSV; ĐTN thông báo, tuyên truyền và động viên các thày cô giáo và sinh viên trong toàn trường tích cực tham gia phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học và có kế hoạch triển khai để HNKHSV lần thứ 31 thành công tốt đẹp.

 Nơi nhận:

- BGH;

- Các đơn vị liên quan;

- Lưu VT, KHCN.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ PHÒNG KHCN

(Đã ký)

PGS.TS Ngô Lê Long

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

CỦA SINH VIÊN KHOA MÔI TRƯỜNG NĂM HỌC 2017-2018

Căn cứ Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên tại Trường Đại học Thủy lợi, BCN Khoa Môi trường xây dựng kế hoạch thực hiện nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2017-2018 như sau:

TT

Trách nhiệm và Nội dung

Thời gian thực hiện*

1

GVHD và nhóm sinh viên NCKH đề xuất đề tài NCKH theo bộ môn (Một đề tài không quá 05 sinh viên; mỗi GV hướng dẫn không quá 03 đề tài.)

21 - 30/11/2017

2

Bộ môn nộp phiếu đề xuất đề tài NCKH (theo mẫu 1a) choKhoa.

1 - 10/12/2017

3

BCN khoa xét duyệt, tổng hợp danh mục đề tài NCKH của sinh viên.

11 - 20/12/2017

4

GVHD và sinh viên triển khai thực hiện các đề tài đã được duyệt

21/12/2017 – 8/3/2018

5

GVHD và Sinh viên nộp báo cáo tổng kết (theo mẫu 6a) và báo cáo tóm tắt (theo mẫu 6b) (bao gồm cả bản in và file mềm)

9/3/2018

6

BCN khoa phân công chấm và tổng hợp ý kiến đánh giá của phản biện (theo mẫu 2)

11 - 21/3/2018

7

BCN khoa tổ chức Hội nghị KHCN sinh viên cấp khoa.

21 - 30/3/2018

8

BCN khoa nộp báo cáo kết quả đánh giá kết HNKH cấp Khoa lên trường

Trước 4/4/2018

9

Nhà trường tổ chức đánh giá kết quả của các khoa và HNKH cấp trường

26/4/2018