Hội nghị Khoa học sinh viên Trường Đại học Thủy lợi lần thứ 30 (năm học 2016 - 2017)

Năm học 2016 - 2017, Nhà trường dự kiến tổ chức HNKHSV lần thứ 30 như sau:
1. Kế hoạch thời gian:
+ 11/2016 - 31/3/2017: Hội nghị cấp Khoa
+ 20/3/2017: Hạn cuối cùng nộp báo cáo tóm tắt (theo mẫu) về P9
+ 03/4/2017: Hạn cuối cùng gửi biên bản Hội nghị cấp Khoa về P9
+ 06/4/2017: Nhà trường xét cơ cấu giải cấp Khoa
+ 14/4/2017: Hội đồng đánh giá giải thưởng cấp Trường
+ 21/4/2017: Hội nghị cấp Trường
 
2. Hội nghị cấp Khoa:
- Các Khoa chủ động tổ chức Hội nghị cấp Khoa theo quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên ban hành kèm theo quyết định số 3000/QĐ- ĐHTL ngày 08/12/2016.
 
- Kinh phí hỗ trợ tổ chức Hội nghị cấp Khoa:
+ Hỗ trợ sinh viên NCKH 400.000đ/ báo cáo
+ Chi phản biện 100.000đ/ báo cáo
+ Hỗ trợ tổ chức Hội nghị cấp Khoa 200.000đ/ hội đồng
+ Bồi dưỡng thành viên Hội đồng cấp Khoa 100.000đ/ người
 
- Các đề tài có nhu cầu sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị của Nhà trường cần gửi kế hoạch sử dụng về P9 trình Ban Giám hiệu phê duyệt.
 
Nhà trường đề nghị các Khoa, Phòng CTCT và QLSV, ĐTN thông báo, tuyên truyền và động viên các thày cô giáo và sinh viên trong toàn trường tích cực tham gia phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học và có kế hoạch triển khai để HNKHSV lần thứ 30 thành công tốt đẹp.
 
Nơi nhận:
- BGH;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu VT, KHCN.
 
TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ PHÒNG KHCN
 
(đã ký)
 
PGS.TS Ngô Lê Long
 
P/S: Trong năm học 2015 - 2016, Nhà trường đã tổ chức thành công Hội nghị Khoa học sinh viên (HNKHSV) lần thứ 29 với sự tham gia nhiệt tình của thầy cô và sinh viên của các khoa chuyên môn. Tổng số có 195 báo cáo khoa học, trong đó có 18 giải nhất, 23 giải nhì và 21 giải ba; 01/04 báo cáo đạt giải nhì tại Hội nghị Nông - Lâm - Ngư - Thủy toàn quốc và 01 báo cáo được gửi tham gia xét giải thưởng Tài năng khoa học trẻ Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.