Thông báo lần 2 của Hội nghị Khoa học Toàn quốc lần thứ VII “Hóa vô cơ - Phân bón - Đất hiếm”

Ban tổ chức rất mong nhận được đăng kí tham dự và bài viết tham luận của các nhà khoa học, giảng viên và các chuyên gia, các nhà quản lý để Hội thảo khoa học thành công.

HỘI HÓA HỌC VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI KH & CN CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________

____________________________________


Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2017

THÔNG BÁO SỐ 2

Kính gửi : Các Hội viên tham gia Hội nghị Khoa học Toàn Quốc lần thứ VII “Hóa vô cơ – Phân bón – Đất hiếm”

Sau thông báo số 1 ngày 15 tháng 12 năm 2016 Ban tổ chức Hội nghị nghị Khoa học Toàn Quốc lần thứ VII “Hóa vô cơ- Phân bón – Đất Hiếm” xin thông báo chi tiết như sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo:

- Thời gian tổ chức Hội nghị dự kiến: Ngày 29-30 tháng 6 năm 2017 (thứ 5 và thứ 6).

- Địa điểm: Viện nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên, Số 116 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 7, Đà Lạt, Lâm Đồng.

2. Đăng kí và viết bài tham gia Hội thảo

- Bài viết toàn văn gửi qua Ban Thư ký Hội thảo bằng email hoặc bưu điện.

- Bài viết phải đáp ứng đầy đủ các quy định của TCHH (không quá 5 trang và 5 hình vẽ) và bài báo đạt chất lượng sẽ được đăng trên Tạp chí Hóa học.

- Kinh phí để đăng tải trên TCHH là 1.500.000 đ/1 bài báo, nộp tiền vào tài khoản .

Họ và tên: Đào Ngọc Nhiệm

Số tài khoản: 13320699421018 tại ngân hàng Techcombank chi nhánh Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Hạn cuối cùng nộp bài ngày 15/04/2017.

- Phí dự Hội thảo do Ban tổ chức tài trợ. Các cá nhân dự Hội nghị tự túc phương tiện đi lại, ăn ở.

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ với Ban tổ chức Hội thảo theo địa chỉ:

- PGS.TS. Lưu Minh Đại, Viện khoa học vật liệu,Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Trưởng Ban tổ chức Hội thảo, điện thoại: 0903223097;

- TS. Đào Ngọc Nhiệm, Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam –Thư ký thường trực Hội thảo, điện thoại: 0915417696;

Email gửi bài: nhiemdn@gmail.com

Ban tổ chức rất mong nhận được đăng kí tham dự và bài viết tham luận của các nhà khoa học, giảng viên và các chuyên gia, các nhà quản lý để Hội thảo khoa học thành công.

Trân trọng cảm ơn!

T/M BAN TỔ CHỨC Trưởng Ban tổ chức

(Đã ký)

PGS.TS. Lưu Minh Đại