Quy định trình bày Đồ án tốt nghiệp hệ Đại học trường Thủy lợi

Giới thiệu chi tiết các quy định trình bày Đồ án tốt nghiệp hệ Đại học & Hướng dẫn trình bày ĐATN, KLTN trường Đại học Thủy lợi, phiên bản năm 2015.
Các quy định trình bày Đồ án tốt nghiệp hệ Đại học & Hướng dẫn trình bày ĐATN, KLTN trường Đại học Thủy lợi:
 
 
 
+ Mẫu nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp (mẫu 2): /Portals/0/Tai-lieu-MT/Mau-don-van-ban/2015-Mau2_Mau-nhiem-vu-DATN.doc
 
Bên cạnh quy định về trình bày đồ án tốt nghiệp, sinh viên cũng cần chú ý các mẫu đơn Đơn xin làm tốt nghiệp, mẫu Giấy giới thiệu đi thực tập làm đồ án tốt nghiệp...
-----

Quy định về Học phần Tốt nghiệp hệ ĐH, CĐ, LT tại trường ĐHTL ban hành năm 2013 có thể tham khảo ở đây: click here.

Quy định trình bày Đồ án tốt nghiệp hệ Đại học & Hướng dẫn trình bày ĐATN, KLTN trường Đại học Thủy lợi