Đề cương các học phần thuộc Bộ môn Hóa cơ sở

Giới thiệu các đề cương học phần môn học do Bộ môn Hóa cơ sở phụ trách giảng dạy và hướng dẫn thực hành thí nghiệm....
 
1. Đề cương học phần môn học Hóa đại cương 1: /Portals/0/Tai-lieu-MT/De-cuong/HCS-De-cuong-Hoa-DC-I-2017.pdf
 
2. Đề cương học phần môn học Hóa đại cương 2: /Portals/0/Tai-lieu-MT/De-cuong/HCS-De-cuong-Hoa-DC-II-2017.pdf
 
3. Đề cương học phần môn học Hóa môi trường: /Portals/0/Tai-lieu-MT/De-cuong/HCS-De-cuong-Hoa-MT-2017.pdf
 
4. Đề cương học phần môn học Hóa nước: /Portals/0/Tai-lieu-MT/De-cuong/HCS-De-cuong-Hoa-nuoc- 2017.pdf
 
5. Đề cương học phần môn học Phân tích môi trường: /Portals/0/Tai-lieu-MT/De-cuong/HCS-De-cuong-PTMT_2017.pdf
 
6. Đề cương học phần môn học Thí nghiệm Hóa đại cương 1: /Portals/0/Tai-lieu-MT/De-cuong/HCS-De-cuong-TN-Hoa-DC-I-2017.pdf
 
7. Đề cương học phần môn học Thí nghiệm Hóa nước: /Portals/0/Tai-lieu-MT/De-cuong/HCS-De-cuong-TN-Hoa-nuoc-2017.pdf
 
8. Đề cương học phần môn học Thí nghiệm Phân tích môi trường: /Portals/0/Tai-lieu-MT/De-cuong/HCS-De-cuong-TN-PTMT-2017.pdf