Quyết định chuyển đổi tên và mã số các ngành đào tạo trình độ đại học và sau đại học

Theo Quyết định số 1052/QĐ-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2018 về việc chuyển đổi tên và mã số các ngành đào tạo trình độ đại học và sau đại học của Trường Đại học Thủy Lợi, trong đó các mã ngành đào tạo của Khoa đươc cập nhật như sau:
1. Trình độ Đại học:
- Kỹ thuật Môi trường:        7520320
- Kỹ thuật Hóa học:             7520301
2. Trình độ Thạc sĩ:
- Khoa học Môi trường:      8440301
- Kỹ thuật Môi trường:        8520320
3. Trình độ Tiến sĩ:
- Môi trường đất và nước:  9440303
- Kỹ thuật Môi trường:        9520320
Văn bản Quyết định số 1052/QĐ-BGDĐT xem tại đây: /Portals/0/2018/QD chuyen doi ten va ma nganh DT_QD1052-BGD.pdf