Kết quả Hội nghị Nghiên cứu khoa học cấp khoa lần thứ 31 Khoa Môi trường

Kết quả Hội nghị nghiên cứu khoa học cấp khoa gồm các đề tài đạt giải cấp Khoa và đề nghị giải cấp trường.
 Các đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên đạt giải cấp Khoa và đề nghị giải cấp trường, xem tại đây:
 
/Portals/0/Tai-lieu-MT/Ket qua HN NCKH lan thu 31- 2018 KHOA MT- Dat giai.pdf