Báo cáo tóm tắt các nghiên cứu khoa học đạt giải cấp khoa lần thứ 31 - Khoa Môi trường

Giới thiệu về các báo cáo tóm tắt nghiên cứu khoa học sinh viên đạt giải cấp khoa.
Các báo cáo tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học đạt giải tại Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên lần thứ 31 cấp khoa, xem tại đây: