Danh sách giao đề tài luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2018 và kế hoạch thực hiện.

Giới thiệu sau đây là danh sách giao đề tài luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2018 và kế hoạch thực hiện.
Tải về danh sách tại đây:
1. Danh sách giao đề tài luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2018: xem tại đây: /Portals/0/2018-3/Giaodetai-D2-2018.xls
2. Kế hoạch thực hiện: xem tại đây /Portals/0/2018-3/KH_thuchien_LV-dot2-2018.doc
 
Hoặc xem online tại đây: